ถ่านอัดแท่งจากเปลือกมะขามเคโรซีน

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

เพื่อให้สอดคล้องกับการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการพลังงานของประเทศเป็นสิ่ง ที่ควรจะกระทำอย่างยิ่ง ทุกวันนี้เราใช้พลังงานอย่างขาดความระมัดระวัง โดยที่ไม่ได้มองถึงอนาคต ที่จะมีการขาดแคลนพลังงาน ซึ่งไม่เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน เราใช้พลังงานเพื่อตอบสนองความต้องการโดยที่ไม่ได้คิด ที่จะหาแหล่งพลังงาน เพิ่มเติม ดังนั้นผู้จัดทำโครงงานจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเปลือกมะขามที่เป็นวัสดุเหลือทิ้งจากการแปรรูปมะขามมากำจัดทิ้ง โดยการนำกลับมาใช้ประโยชน์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถ่านอัดแท่งจากเปลือกมะขามเพื่อทดสอบคุณสมบัติของถ่านอัดแท่งจากเปลือกมะขาม จึงเป็นที่มาของการทำถ่านอัดแท่งจากเปลือกมะขามเคโรซีน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ได้ถ่านอัดแท่งที่มีประสิทธิภาพการให้ความร้อนสูงและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งเเวดล้อม
ได้ถ่านอัดแท่งที่มีประสิทธิภาพการให้ความร้อนสูงและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งเเวดล้อม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง อมรรัตน์ ตรีเศียรสามัญ
2นางสาว ปิยะมาศ เชื้อคำเพ็งสามัญ
3นางสาว สุธาสินี เสือดีสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ปริวิทธิ์ คำยงปวช.
2นาย ชยพจน์ มาดีปวส.
3นางสาว สุกัญญา ไทยเกษมปวส.