แชมพูกำจัดเห็บหมัดสัตว์เลี้ยงจากกากกาแฟ

วิทยาลัยการอาชีพชนแดน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อแชมพูกำจัดเห็บหมัดสัตว์เลี้ยงจากกากกาแฟ ใน 3 ด้าน ด้านคุณสมบัติ/ประโยชน์ ด้านความปลอดภัย และด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มประชาชนที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนทั่วไปที่เลี้ยงสัตว์ในอำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 20 คน แชมพูที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Excel จากผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจต่อแชมพูกำจัดเห็บหมัดสัตว์เลี้ยงใน 3 ด้าน ภาพรวม อยู่ในระดับดีมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นแชมพูที่มีส่วนผสมจากการกาแฟ ใช้สำหรับทำความสะอาดและ กำจัดเห็บหมัดในสัตว์เลี้ยงมีค่า PH เท่า กับ 7 ซึ่งมีความเหมาะสมต่อสัตว์เลี้ยง มีคุณสมบัติในการทำความสะอาดได้ดี พร้อมกับคุณสมบัติของในการกำจัดเห็บหมัด
ใช้สำหรับทำความสะอาดและ กำจัดเห็บหมัดในสัตว์เลี้ยงให้สัตว์เลี้ยงมีสุขอนามัยที่ดี

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว แก้วใจ ดวงมณีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย อนาวิน กุลวงษ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย ชัชวาลย์ ผิวผ่องอุตสาหกรรม
4นางสาว ศิรินันท์ เส็งหนองเบนพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว กัลป์จรีย์ ดีเสริมชัยสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว นิศา ศรีสมัยปวช.
2นางสาว ภูสุดา ธรรมชีวันปวส.
3นางสาว ยศวดี สดสะอาดปวส.
4นางสาว ธิติยา ดิษฐทองปวส.
5นางสาว อาพรรัตน์ วงษ์หอมปวส.