ระบบตรวจวัดอุณหภูมิเพื่อคัดกรองโรคติดต่อแจ้งเตือนอัตโนมัติ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ณัฐพล นันทิอุตสาหกรรม
2ว่าที่ ร.ต. ถาวร ปัญญาภรณ์โสภณอุตสาหกรรม
3นาย เอกพจน์ สิงห์สมอุตสาหกรรม
4นางสาว สุภาพันธ์ เชื้อหนองโปร่งพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว ดวงจรัส เอิบอาบพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กนกพร ชัยดีปวช.
2นาย วีระพันธุ์ การะภักดีปวช.
3นาย วันชนะ ผลสมบัติปวส.
4นาย ฉัตรชัย ตรีสังข์ปวส.
5นาย นพวิทย์ แจ้งวิจิตร์ปวส.
6นาย วริยา กันทะน่วมปวส.
7นาย ก่อศักดิ์ ขำขาวปวส.
8นาย สุธิศักดิ์ แก้วบัวดีปวส.
9นาย ดิลกธรรม แสงผ่องปวส.
10นาย กฤษฎา เพ็งภู่ปวส.

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ)

บทคัดย่อ

จากเหตุการณ์โรคระบาดจากไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์2019ได้เกิดการระบาดไปหลายประเทศทั่วโลกประเทศไทยเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดดังกล่าวด้วย และได้มีมาตรการการคัดกรองผู้เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆเพื่อที่จะคัดกรองผู้ติดเชื้อหรือมีไข้ โดยส่วนใหญ่จะเป็นการคัดกรองโดยใช้บุคคลทำการตรวจวัดด้วยทำให้ผู้ตรวจวัดมีความเสี่ยงในการติดเชื้อ อีกทั้งการวัดโดยใช้คนมีความไม่แน่นอนทางด้านวิธีการระยะห่าวในการใช้อุปกรณ์ทำให้เกิดความผิดพลาดในการตรวจวัด ดังนั้นทางผู้วิจัยจึงคิดค้นระบบตรวจวัดอุณหภูมิคัดกรองโรคติดเชื้อแจ้งเตือนอัตโนมัติขึ้น เพื่อเป็นระบบคัดกรองมาตรฐาน โดยควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์และสามารถแจ้งเตือนว่ามีผู้ติดเชื้อผ่านระบบ Line notify ได้

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ชุดตรวจวัดอุณหภูมิด้วยอินฟราเรด สามารถปิด-เปิดประตูดตามค่าอุณหภูมิที่ตรวจวัด ใช้แรงดันไฟฟ้า 220V มีระบบสำรองไฟฟ้า
ใช้ตรวจวัดอุณหภูมิเพื่อคัดแยกผู้ป่วยติดเชื้อที่มีไข้

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-