ระบบป้องกันเพลิงไหม้ในห้องเครื่องรถยนต์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ณัฐพล นันทิอุตสาหกรรม
2ว่าที่ ร.ต. ถาวร ปัญญาภรณ์โสภณอุตสาหกรรม
3นาย เอกพจน์ สิงห์สมอุตสาหกรรม
4นาย สุเมธ ทองสุขดีสามัญ
5นางสาว ดวงจรัส เอิบอาบพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กนกพร ชัยดีปวช.
2นาย กฤษฎา เพ็งภู่ปวส.
3นาย จรูญโรจน์ ตาไวปวส.
4นาย จักรพงศ์ ไพรสิงห์ปวส.
5นาย ณัฐพล สุมังคละปวส.
6นาย ทวีศักดิ์ ราชไทยปวส.
7นาย สุทธญาณ์ ปั่นกำจรปวส.
8นาย วันชนะ ผลสมบัติปวส.
9นาย พิสิษฐ์ พูนเพิ่มปวส.
10นาย กฤษดา ต้อยติ่งปวส.

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ปัจจุบันรถยนต์เป็นยานพาหนะที่ถูกใช้อย่างแพร่หลาย ซึ่งเมื่อเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งจะเกิดเหตุเพลิงไหม้ซึ่งส่วนมากจะมีจุดเกิดมาจากห้องเครื่องยนต์ของรถยนต์เป็นหลักและจะลุกไหม้ลุกลามตามลำดับ ดังนั้นทางผู้วิจัยจึงคิดค้นสร้างระบบป้องกันเพลิงไหม้ให้ห้องเรื่องรถยนต์โดยมีระบบฉีดสารเคมีดับเพลิงเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเมื่อมีเปลวไฟเกิดขึ้นในห้องเครื่องรถยนต์

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ใช้ไฟฟ้า 12V มีถังบรรจุสารเคมีดับเพลิงสำหรับคติดตั้งไว้ในห้องเครื่องรถยนต์ ฉีดพ่นสารเคมีเมื่อมีเพลิงไหม้ตามการควบคุมของไมโครคอนโทรลเลอร์ และระบุตำแหน่ง gps สถานที่เกิดอุบัติเหตุ/เพลิงไหม้ ผ่าน Line notify
ใช้ป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ในห้องเครื่องรถยนต์

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-