สมาร์ทไฮโดรออร์แกนิค

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ณัฐพล นันทิอุตสาหกรรม
2ว่าที่ ร.ต. ถาวร ปัญญาภรณ์โสภณอุตสาหกรรม
3นาย สุเมธ ทองสุขดีสามัญ
4นางสาว สุภาพันธ์ เชื้อหนองโปร่งพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว ดวงจรัส เอิบอาบพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กนกพร ชัยดีปวช.
2นางสาว กิจศิญา สายชมจันทร์ปวช.
3นาย พิสิษฐ์ พูนเพิ่มปวส.
4นาย ธนายุทธ ฟักนาคปวส.
5นาย อภิลาศ รวมทรัพย์ปวส.
6นาย นธี อันเตวาสิกปวส.
7นางสาว รัตร์สุดา กรณีย์ปวส.
8นางสาว จันทรัตน์ โสภาปวส.
9นาย วันชนะ ผลสมบัติปวส.
10นาย กฤษฎา เพ็งภู่ปวส.

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms)

บทคัดย่อ

การปลูกผักด้วยนะบบไฮโดรโปนิคเป็นระบบการปลูกผักที่ใช้เพียงน้ำและสารละลายธาตุอาหารเป็นหลัก เนื่องจากการปลูกผักไฮโดรโปนิคใช้ปริมาณน้ำน้อยกว่าการใช้ดินหลายเท่าและยังสามารถควบคุมปริมาณสารอาหารและสารเคมีที่ใช้ในการปลูกได้ง่ายและแน่นอนมากกว่าระบบการปลูกพืชผักที่ใช้ดิน และต้องใช้พื้นที่ปลูกบริเวณที่ได้รับแสงแดดเพียงพอ หากจะปลูกภายในอาคารพืชก็จะขาดแสงแดดในการเจริญเติบโต ดังนั้นทางผู้ประดิษฐ์จึงคิดค้นแปลงผักในรูปแบบสมาร์ทไฮโดรออร์แกนิคขึ้นเพื่อให้สามารถปลูกผักในอาคารได้อย่างดีด้วยรูปแบบออร์แกนิคและกึ่งออร์แกนิค

คุณลักษณะ / ประโยชน์

แปลงผักปลูกผักไฮโดรโปนิคที่สามารถปลูกภายในอาคาร โดยใช้หลอดLED ในการให้แสงกับผักแทนแสงอาทิตย์ ใช้ไฟฟ้า 220V และมีระบบให้สารอินทรีย์สำหรับการปลูกระบบออร์แกนิคและกึ่งออร์แกนิค โดยจะทำให้ผักใช้ปุ๋ยเคมีน้อยลงหรือไม่ใช้เลย
ใช้ปลูกพืชไฮโดรโปนิคแบบออร์แกนิคและกึ่งออร์แกนิค

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก