ชุดกระเป๋าพลังงานแสงอาทิตย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย มารุต สังข์อุไรอุตสาหกรรม
2นาย นิกร ก้อนแก้วอุตสาหกรรม
3นาย อัศวิน กิ่งจำปาอุตสาหกรรม
4ว่าที่ ร.ท. อุเทน คำเงินอุตสาหกรรม
5นาย นฤนาท สังข์กลิ่นหอมอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย จิรพัฒน์ เหล่าสุวรรณปวช.
2นาย อดิเทพ เครือปานปวช.
3นาย ศุภวัฒน์ สุขคำปาปวช.
4นาย ภูวดล พลอยนิลปวช.
5นาย กฤติยา ศรีเขื่อนแก้วปวช.
6นาย วิทวัส อินผึ้งปวช.

วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องกระเป๋าพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นการสร้างผลงานเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าโดยการนำหลักการอิเล็กทรอนิกส์ มาสร้างเป็นกระเป๋าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อแก้ไขการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยการหันมาใช้พลังงานทดแทน ซึ่งเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานที่มีอยู่ และเป็นพลังงานที่มีศักยภาพสูง เป็นพลังงานที่ใช่แล้วไม่มีวันหมดไป พลังงานแสงอาทิตย์สามารถนำมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้านิยมใช้งานทางด้าน การเกษตร และการคมนาคม การใช้พลังงานแสงอาทิตย์นั้น จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน ได้อีกด้วย

คุณลักษณะ / ประโยชน์

กระเป๋าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นกระเป๋าที่สามารถเก็บเกี่ยวเอาพลังงานจากแสงอาทิตย์มาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า สามารถใช้งานได้ทั้งระบบไฟฟ้ากระแสตรงและระบบไฟฟ้ากระแสสลับ สามารถพกพาไปใช้งานในสถานที่ต่างๆ ได้อย่างสะดวก มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา พกพาสะดวก
1. สามารถนำพลังงานที่มีอยู่ในธรรมชาติมาใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. สามารถลดมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการผลิตไฟฟ้า
3. สามารถผลิตและใช้พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าได้
4. สามารถลดปัญหาพลังงานไฟฟ้าที่ไม่เพียงพอได้
5. สามารถลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนได้
6. นำไปพัฒนาเทคโนโลยี การผลิตและการจัดเก็บพลังงานทดแทน ในเชิงพาณิช

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก