ชุดกระเป๋าพลังงานแสงอาทิตย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย มารุต สังข์อุไรอุตสาหกรรม
2นาย นิกร ก้อนแก้วอุตสาหกรรม
3นาย อัศวิน กิ่งจำปาอุตสาหกรรม
4ว่าที่ ร.ท. อุเทน คำเงินอุตสาหกรรม
5นาย นฤนาท สังข์กลิ่นหอมอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย จิรพัฒน์ เหล่าสุวรรณปวช.
2นาย อดิเทพ เครือปานปวช.
3นาย ศุภวัฒน์ สุขคำปาปวช.
4นาย ภูวดล พลอยนิลปวช.
5นาย กฤติยา ศรีเขื่อนแก้วปวช.
6นาย วิทวัส อินผึ้งปวช.
7นาย ธนากร ปล้องไหมปวช.
8นาย ธีรภัทร์ สุ่นสุขปวช.
9นาย จิรวัฒน์ โต๊ะคำปวช.
10นาย ธนกร พรศรีสวัสดิ์ปวช.

วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องกระเป๋าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นการสร้างผลงานเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าโดยการนำหลักการอิเล็กทรอนิกส์ มาสร้างเป็นกระเป๋าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อแก้ไขการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยการหันมาใช้พลังงานทดแทน ซึ่งเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานที่มีอยู่ และเป็นพลังงานที่มีศักยภาพสูง เป็นพลังงานที่ใช่แล้วไม่มีวันหมดไป พลังงานแสงอาทิตย์สามารถนำมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้านิยมใช้งานทางด้าน การเกษตร และการคมนาคม การใช้พลังงานแสงอาทิตย์นั้น จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน ได้อีกด้วย

คุณลักษณะ / ประโยชน์

สามารถเก็บพลังงานจากแสงอาทิตย์มาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า สามารถใช้งานได้ทั้งระบบไฟฟ้ากระแสตรงและระบบไฟฟ้ากระแสสลับ สามารถพกพาไปใช้งานในสถานที่ต่างๆ ได้อย่างสะดวก มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา
1. สามารถนำพลังงานที่มีอยู่ในธรรมชาติมาใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 2. สามารถลดมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการผลิตไฟฟ้า
3. สามารถผลิตและใช้พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าได้ 4. สามารถลดปัญหาพลังงานไฟฟ้าที่ไม่เพียงพอได้
5. สามารถลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนได้ 6. นำไปพัฒนาเทคโนโลยี การผลิตและการจัดเก็บพลังงานทดแทน ในเชิงพาณิช

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-