ชุดอุปกรณ์ช่วยจุดคัดกรองป้องกันโรคโควิด 19

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย มารุต สังข์อุไรอุตสาหกรรม
2นาย นิกร ก้อนแก้วอุตสาหกรรม
3นาย อัศวิน กิ่งจำปาอุตสาหกรรม
4ว่าที่ ร.ท. อุเทน คำเงินอุตสาหกรรม
5นาย นฤนาท สังข์กลิ่นหอมอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธีรภัทร์ สุ่นสุขปวช.
2นาย ธนากร ปล้องไหมปวช.
3นาย ธนกร พรศรีสวัสดิ์ปวช.
4นาย จิรวัฒน์ โต๊ะคำปวช.
5นาย ชูโชค หาญกายปวช.
6นาย เอกราช เทพวงษ์ปวช.

วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ)

บทคัดย่อ

ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันทั้งประเทศไทย และต่างประเทศการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส(COVID – 19) มีแนวโน้มการแพร่ระบาดที่เพิ่มมากขึ้น การสร้างสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ เป็นการช่วยเหลือในด้านจุดคัดกรองป้องกันโรงโควิด 19 เป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดเข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชน ตลอดจนเพื่อป้องกันกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มเสียงที่ง่ายต่อการติดเชื้อที่อยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน นักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ จึงได้สร้างเป็นชิ้นงานชุดอุปกรณ์ช่วยจุดคัดกรองป้องกันโรคโควิด 19 เพื่อช่วยในการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค เข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชน โดยนำหลักการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มาประยุกต์ใช้ในจุดตรวจเพื่อคัดกรองการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อที่อาจจะเกิดขึ้นให้หมดไป

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เป็นชุดอุปกรณ์ในการคัดกรองผู้เข้าใช้สถานที่อัตโนมัติ การวัดอุณหภูมิด้วยตัวเองจากระบบเซ็นเซอร์อัตโนมัติ เครื่องกดเจลล้างมืออัตโนมัติ ก๊อกน้ำล้างมืออัตโนมัติ และเครื่องกดเจลล้างมือแอลกอฮอล์อัตโนมัติ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ที่ต้องการเข้ามาในสถานที่ ลดการใช้ประชากรในจุดคัดกรอง ลดการสัมผัสโดยตรงอันจะก่อให้เกิดโรคติดต่อ
1. ลดปัญหาภาระหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ 2. ประชาชนสามารถคัดกรองโรคโควิด 19 ด้วยตัวเองสะดวกสบาย
3. ลดปัญหาการสัมผัสซึ่งกันและกัน 4. เพิ่มความสะดวกสบายให้กับประชาชน

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก