ระบบลงคะแนนการเลือกตั้งโดยผ่านบอร์ด kidbright

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation)

บทคัดย่อ

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย เห็นความสำคัญและมุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียนนักศึกษาในแผนกวิชาที่รายวิชาการเขียนโปรแกรมและการเรียนด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์เพื่อให้สามารถนำไปพัฒนาเป็นอุปกรณ์ เครื่องมือ ผลิตภัณฑ์ หรือประยุกต์ใช้ควบคุมในงานที่เกี่ยวข้องได้ในทันที ดังนั้น แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย จึงได้จัดทิ่งประดิษฐ์ประเภทนี้ขึ้นมาเพื่อประยุกต์หรือต่อยอดจากการเรียนรู้ในห้องเรียนมาสร้างชิ้นงานจริง

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เป็นอุปกรณ์มีลักษณะใช้สำหรับการเลือกตั้งมีปุ่มกดตามหมายเลขที่ใช้แสดง
1. การบริหารการเลือกตั้งได้ง่ายขึ้น
2. จัดเก็บข้อมูลการเลือกตั้งให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์
3. ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเลือกตั้ง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง วาสนา สุขใจพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย วัชรา สุขใจอุตสาหกรรม
3นาย เอนก สนโตพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย นพดล พัดจันทร์หอมพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว ปิยะชาติ กลัมภักพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ฐิติพันธ์ เพ็ชรัตน์ปวช.
2นาย ตะวัน ปิ่นแก้วปวช.
3นางสาว กนกวรรณ พุกรอดปวช.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก