ระบบพัดลมอัจฉริยะผ่านแอพพลิเคชั่นด้วยบอร์ด Arduino

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation)

บทคัดย่อ

การสร้างระบบพัดลมอัจฉริยะผ่านแอพพลิเคชั่นด้วยบอร์ด Arduino มีวัตถุประสงค์ (1)เพื่ออำนวยความสะดวกสบายของผู้ใช้งาน (2) เพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพของพัดลมให้มากขึ้น(3)เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นลง (4) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้พัดลมอัตโนมัติด้วยบอร์ด Arduino ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าประสิทธิภาพของโครงการระบบพัดลมอัจฉริยะผ่านแอพพลิเคชั่นด้วยบอร์ด Arduino จากการทดลองใช้พัดลมอัจฉริยะผ่านแอพพลิเคชั่นด้วยบอร์ด Arduino ภาพรวมอยู่ในระดับดี เมื่อจำแนกเป็นรายข้อในด้านพัดลมอัจฉริยะผ่านแอพพลิเคชั่นด้วยบอร์ด Arduino สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องโดยมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 4.14 และมีความสอดคล้องของเนื้อหาแต่ละตอนน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย คือ 3.90 ระดับคุณภาพ ดี

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ประสิทธิภาพการทำงานโดยไม่ต้องปรับเนื่องจากระบบการทำงานจะปรับตามอุณหภูมิที่เปลี่ยนไป
1. เพื่ออำนวยความสะดวกสบายของผู้ใช้งานพัดลมอัตโนมัติ
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของพัดลมโดยการวัดอุณหภูมิห้อง
3. เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นลง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย นพดล พัดจันทร์หอมพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง วาสนา สุขใจพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย เอนก สนโตพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย วัชรา สุขใจอุตสาหกรรม
5นางสาว ปิยะชาติ กลัมภักพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ปัญณ์วัฒน์ พันสืบพันธ์วงศ์ปวช.
2นาย เมธา ฤทธิ์เวทย์ปวช.
3นาย ภานุวัฒน์ ยิ้มทองสุขปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก