เครื่องตัดท่อ PVC

วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ปัจจุบันการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัยจะมีงานช่างไม้ ช่างปูน ช่างเดินระบบไฟฟ้าภายในบ้าน ช่างทาสี และช่างเดินระบบน้ำหรือน้ประปา ซึ่งการเดินท่อน้ำประปาภายในอาคาร บ้านเรือน ห้องเช่าที่มีจำนวนมาก นั้นจะต้องตัดท่อ พีวีซี จำนวนหลายท่อน ขนาดของท่อก็ขึ้นอยู่กับงานที่กำลังจะเดินท่อน้ำ เดิมช่างเดินระบบท่อน้ำหรือน้ำประปาจะใช้วิธีการใช้โครงเลื่่ยนตัดเหล็กในการตัด การตัดด้วยมือหรือใช้คนในการตัดนั้นจะประสบกับปัญหาการตัดท่อด้านหน้าไม่เท่ากันบางครั้งก็อาจจะเอียงได้ทำให้การเดินท่อไม่เรียบร้อยและอาจทำให้ระบบน้ำเกิดรั่่วได้ การตัดท่อพีวีซีเป็นจำนวนมากๆนั้นก็เกิดปํญหาการตัดขนาดของท่อพีวีซีไม่เท่ากันหรือไม่ได้ตามขนาดที่ต้องการ ดังนั้นทางผู้จัดจึงได้สร้างเครื่องตัดท่อพีวีซี เพื่อแก้ปัญหาการตัดท่อพีวีซีที่ไม่เท่ากันและการตัดท่อเอียง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. มีขนาดเล็กสามารถพกพาไปใช้งานได้ง่าย
2. สามารถตัดท่อพีวีซีไม่เอียง
3. สามรถตัดท่อพีวีซีได้ขนาดที่ต้องการ
1. ช่วยลดเวลาในการตัดท่อพีวีซีจำนวนมากๆ
2. ขนาดท่อพีวีซีที่ทำการตัดมีขนาดเท่ากันทุกอัน
3. ตัดที่พีวีซีไม่เอียง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ประพนธ์ สุขสุวรรณอุตสาหกรรม
2นางสาว พรสวรรค์ เหลืองพวงแก้วอุตสาหกรรม
3นาย วัฒนา โรจน์บุญถึงอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สุภัทร พลายบุญปวช.
2นาย มานิต พงษ์สุทัศน์ปวช.
3นาย วีรพัฒน์ ศรีวิเชียรปวช.
4นาย ออมทรัพย์ จิตติปกรณ์รักษ์ปวช.