วีลแชร์พลังงานแสงอาทิตย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วัฒนา โรจน์บุญถึงอุตสาหกรรม
2นาย ประพนธ์ สุขสุวรรณอุตสาหกรรม
3นางสาว พรสวรรค์ เหลืองพวงแก้วอุตสาหกรรม
4นาย ดิเรก ใจดีอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สรพงษ์ สีสมพันธ์ปวช.
2นาย เกียรติศักดิ์ ชินะโรจน์ปวช.
3นาย จักรกฤษณ์ อรุณสวัสดิ์ปวช.
4นาย จีระศักดิ์ สีทับขำปวช.
5นาย ณัฐพัชร์ ดาลุนปวช.
6นาย นันทวุฒ สว่างศรีปวช.
7นาย ศิวา แถมสุขปวช.
8นาย สราวุฒิ สิงห์ถมปวช.
9นาย อานุภาพ ชูเชิดปวช.

วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

จากปัญหาของผู้ป่วย ผู้พการ และผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็นผู้ป่วย หรือ วีลแชร์แบบธรรมดา ซึ่งบางครั้งผู้ใช้อาจต้องใช้กำลังในการเข็นรถให้เคลื่อนที่ขึ้นทางชันมาก หรือบางครั้งเวลาญาติไม่อยู่แต่ผู้ใช้อยากเดินทางไปหาญาติคนอื่นๆ หรือไปทำธุระต่างๆ ไม่สามารถเดินทางได้สะดวก ทางทีผู้ประดิษฐ์จึงได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าวจึงได้ระดมความคิด ค้นคว้า และประดิษฐ์ "วีลแชร์พลังงานแสงอาทิตย์" ขึ้นมาเพื่อนอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนที่ของผู้ใช้วีลแชร์ รวมถึงช่วยอนุรักษ์พลังงานโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการชาร์จแบเตอรี่

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

๑. ใช้มอเตอร์ในการขับเคลื่อนวีลแชร์
๒. พลังงานแสงอาทิตย์ชาร์แบตเตอรี่ที่ใช้เป็นแหล่งจ่ายไฟให้กับมอเตอร์
๓. มีระบบควบคุมความเร็วมอเตอร์
๑. อำนวยความสะดวกในการเคลื่อนที่ของวีลแชร์ของผู้ป่วย
๒. อนุรักษ์พลังงานโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการชาร์แบตเตอรี่