เครื่องเตือนภัยน้ำท่วม

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

น้ำท่วมนับเป็นภัยพิบัติอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะกับประเทศไทยที่มีวิกฤต น้ำท่วมหลายๆปีที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในบ้านเรือนเกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ทางคณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดในการสร้างเครื่องเตือนภัยน้ำท่วมขึ้นมา เพื่อช่วยเตือนภัยจากระดับน้ำประจำบ้านที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุทกภัยได้ง่าย และช่วยป้องกันความเสียหายจากระดับน้ำล้นแนวป้องกัน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องเตือนภันน้ำท่วม สามารถนำไปติดตั้งในบริเวณที่เกิดอุทกภัยน้ำท่วมบ่อยครั้ง เราสามารถนำตัวกล่องที่เป็นตัวควมคุมการทำงานของเครื่องเตือนภัยน้ำท่วมใว้ในบริเวณที่สูงกว่าระดับน้ำที่จะสามารถท่วมถึงได้ เครื่องเตือนภัยน้ำท่วมสามารถวัดระดับน้ำได้ 3 ระดับ มีหลักการทำงานในเบื่องต้น ดังนี้ 1.เมื่อระดับน้ำอยู่ในระดับที่ปลอดภัย เราจะสั่งให้ Board Arduino แสดงสัญญาณเตือนเป็นไฟแสดงผลสีเขียว 2.เมื่อระดับน้ำอยู่ในระดับที่ระวังภัย ให้แสดงสัญญาณเตือนเป็นไฟแสดงผลสีเหลือง และส่งข้อความ คำว่า" ขณะนี้ระดับน้ำอยู่ในสภาวะ ระวังภัย " ผ่านสัญญาณ Wi-Fi ไปยังโทรศัพท์มือถือของบุคคลที่เกี่ยวข้อง 3.เมื่อระดับน้ำอยู่ในระดับที่จะเกิดอุทกภัยน้ำท่วม ให้แสดงสัญญาณเตือนเป็นไฟ Siren สีแดง และมีเสียง Siren พร้อมกับส่งข้อความ คำว่า " ขณะนี้ได้เกิดเหตุ อุทกภัย แล้ว " เข้าไปยังโทรศัพท์มือถือ
1. ช่วยเตือนเหตุที่จะเกิดอุทกภัยได้ 3 ระดับ โดยส่งสัญญาณทั้งภาพ(หลอดไฟแสดงเตือนสถาณะ) ข้อความ และเสียง
2. ลดการสูญเสียเนื่องจากเหตุการอุทกภัยน้ำท่วม
3. เป็นสิ่งที่สามารถบรรเทา อุทกภัยทางธรรมชาติได้จริง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สุจิตรา ช่างพิมพ์อุตสาหกรรม
2นาย ทองสุข พ่วงเพ็ชรอุตสาหกรรม
3นาย วรวิช ปลื้มใจอุตสาหกรรม
4นาย ดุลยวัต กุลฑาอุตสาหกรรม
5นาย ชวัลณัฐ แจ่มจำรัสอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ก้านกล้า สุทธิสนปวช.
2นาย มนตรี เสือสีนวลปวส.
3นาย วัชพล เกิดบ้านบ่อปวส.
4นาย ธนกร พ่วงประเสริฐปวส.
5นาย ไตรทศ ใจสอาดปวส.
6นาย ฉัตรรินทร์ เข่งสมุทรปวส.