เห็ดร้า

วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

เห็ดร้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณโปรตีนสูงเทียบเท่าอาหารประเภทเนื้อสัตว์รวมไปถึงโปรตีนของเห็ดไม่มีคลอเรสเตอรอลจึงเหมาะกับผู้บริโภคทั่วไปและกลุ่มผู้บริโภคที่รับประทานมังสวิรัติ และผู้ที่ต้องการลดความอ้วน อีกทั้งเห็ดยังมีการบอบช้ำและเน่าเสียง่าย มีอายุการก็บรักษาสัั้น จึงมีการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์นี้ขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาแหล่งพลังงานสำหรับการเจริญของแบคทีเรียกรดแลคติกสายพันธุ์ P. Halophilus ในการผลิตกล้าเชื้อแบบผง พบว่า อัตราการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในแป้งสาลีมีมากที่สุด และสูตรที่ใช้กล้าเชื้อแบบผงให้ประสิทธิภาพในการหมักผลิตภัณฑ์เห็ดร้าได้ดี จากนั้นประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เห็ดร้า พบว่า ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์เห็ดร้าโดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผลิตภัณฑ์เห็ดร้า (Marinated Mushroom) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากกระบวนการหมักเห็ดร้าด้วยกล้าเชื้อ P.Halophilus ในสภาวะที่เหมาะสมที่สุด
ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ช่วยเพิ่มความหลากหลากของผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภคทั่วไป กลุ่มผู้บริโภคที่ทานมังสวิรัติ รักสุขภาพและต้องการลดน้ำหนัก เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์อาหารมีโปรตีนสูงพอ ๆ กับเนื้อสัตว์ นอกจากนี้ยังส่งเสริมการนำเอาเห็ดนางรมหลวงมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ สร้างรายได้ให้เกษตรกร สามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เห็ดร้าที่จำหน่ายได้ในเชิงพาณิชย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว วรัญญา เฮงเจริญประมง
2นาย สุวัฒน์ เนตรเจริญประมง
3นางสาว วัสสิกา ซามงค์สามัญ
4นาย พรพจน์ พุฒนวลเกษตรกรรม
5ว่าที่ ร.ต. หญิง อภิญญาภัทร แสนชูพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว พนิดา นิ่มอนิลปวช.
2นางสาว วีริยา จันทร์ศรปวช.
3นางสาว ชุติกาญจน์ ทองสมบูรณ์ปวช.
4นาย นัฐพล แสงสะอาดปวช.
5นางสาว พรหมพร โพธิ์ทองปวช.
6นางสาว จิตสุภา แก้วดวงเล็กปวช.
7นาย ณัฐพล คงสงปวช.
8นาย ภาคภูมิ ศรีราชพัฒน์ปวช.
9นางสาว จามจุรี โชคดีปวช.
10นางสาว ลลิตา ฮะสมปวช.