อุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้าด้วยโทรศัพท์มือถือ Electrical control

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1ว่าที่ ร.ต. พงศกร อินทรีย์อุตสาหกรรม
2นางสาว ฐิตินันต์ รอบุญสามัญ
3นางสาว เบญจวรรณ ไชยแสนอุตสาหกรรม
4นางสาว กนกพร ทองสะอาดอุตสาหกรรม
5นางสาว ชลทิชา การองอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ฟารุก จินต์จุฑาปวช.
2นาย ณัฐวัฒน์ กันทะเตียนปวช.
3นาย ณรงค์ศักดิ์ เพ็ชรศรีปวช.
4นาย พิชัย วุฒิพงษ์พิพัฒน์ปวช.
5นาย จาตุรงค์ บวรธนาพิศาลปวช.
6นาย วงกต ตาแก้วปวช.
7นาย คเชนทร์ ทิมแตงปวส.
8นาย วรเมธ ตรัยฌาณกุลปวส.
9นาย ชิดเล NAปวส.
10นาย กิตติชัย NAปวส.

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation)

บทคัดย่อ

ในยุคปัจจุบันทางด้านเทคโนโลยีมีวิวัฒนาการมาก เช่นการประหยัดพลังงานหรือการดูและระบบไฟฟ้าภายในบ้านนั้น เป็นสิ่งสำคัญในกรณีที่ไฟฟ้าได้เปิดทิ้งไว้โดยไม่ได้ใช้งานจะเกิดการเสียเงินจำนวนมากเพื่อเสียค่าไฟ โดยมนุษย์เมื่อออกจากบ้านไฟแล้วไม่สามารถรู้ได้เลยว่าใช้งานไฟฟ้าไว้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ ดังนั้นคณะผู้จัดทำ ได้เห็นความสำคัญของการประหยัดพลังงานไฟฟ้าจึงได้สร้างอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้าด้วยโทรศัพท์มือถือ เพื่อสามารถดูแลและตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในบ้าน ได้ เมื่อมีการใช้ไฟฟ้าภายในบ้านโดยไม่มีผู้อยู่อาศัยหรือเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าลัดวงจร อุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้าด้วยโทรศัพท์มือถือ สามารถควบคุมการดูแลระบบไฟฟ้าภายในบ้านระยะไกลได้ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน

คุณลักษณะ / ประโยชน์

โมเดลจำลองการใช้พลังงานของไฟฟ้า โดยเราสามารถดูการใช้พลังงานของไฟและเปิด-ปิดไฟผ่านโทรศัพท์มือถือ
1.สามารถตรวจสอบพลังงานไฟฟ้าและประหยัดไฟฟ้า
2.ควบคุมการเปิด-ปิดไฟระยะไกลได้ผ่านโทรศัพท์มือถือ

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก