อุปกรณ์ถอด-ประกอบยางรถจักรยานยนต์

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

1. เพื่อออกแบบและสร้างอุปกรณ์ในการถอดประกอบยางรถจักรยานยนต์ให้มีความปลอดภัย 2. เพื่อศึกษาในส่วนของระบบล้อและยางรถจักรยานยนต์

คุณลักษณะ / ประโยชน์

รถจักรยายนต์มียาง ที่รองรับน้ำหนักและสัมพัดพื้นผิวถนน ล้อและยางใช้ในการเคลื่อนที่แต่เมื่อเกิดการรั่วขึ้นมาก็ต้องทำการปะ และจากการทำงาน การงัดยางแบบเดิมๆ ก็งัดยากบางที่อาจเกิดอันตรายจากเหล็กงัดยาง ทางคณะผู้จัดทำจึงคิดทำอุปกรณ์ที่ถอดยางได้โดยมี่เกิดอันตราย และ ทำงานได้รวดเร็วจึงทำสิ่งประดิษฐ์อันนี้ขึ้นมา เพื่อถอดยางได้สะดวก ปลอดภัยและรวดเร็วในการทำงาน
1. สะดวก รวดเร็ว ในการทำงาน
2. ได้ความปลอดภัยในการใช้งานมากขึ้น
3. เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาให้แก่สถานประกอบการ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ภมร พลับพลาสีอุตสาหกรรม
2นาย อิทธิพล ก้องแก่นอุตสาหกรรม
3นางสาว ฐิตินันต์ รอบุญสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ภากร กันดาปวส.
2นาย ศุภชัย ชอบธรรมปวส.
3นาย จิรภัทร คำสองปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก