อุปกรณ์ขึ้นรูปทองม้วน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ปริยะ ดอกแก้วอุตสาหกรรม
2นาง ปพิชญา ขึมจันทร์สามัญ
3นางสาว ภารตา จันทร์สว่างคหกรรม
4นางสาว สุทธิลักษณ์ เขมะโรจนวิศิษฎ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย กฤษฎา อินหอมอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ศิรินาถ คำรอดปวช.
2นาย ธนวินท์ ขอข้องปวช.
3นาย ธนวิชญ์ ขอข้องปวช.
4นางสาว อินทิรา วงค์ยะปวส.

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ทองม้วนเป็นขนมไทยที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย แต่กรรมวิธีการผลิต จะใช้แรงงานคนในการปิ้ง ม้วนและบรรจุ โดยจะต้องใช้มือม้วนขึ้นรูปเพื่อให้ได้แท่งทองม้วน ทำให้ไม่สะอาดและไม่ถูกสุขอนามัย และคนที่ม้วนต้องทนกับความร้อนมาก 90-100 องศา ผู้วิจัย จึงคิดประดิษฐ์อุปกรณ์ขึ้นรูปทองม้วน เพื่อสนองตอบความต้องการของผู้ผลิต และตลาด สามารถประหยัดเวลาในการขึ้นรูปทองม้วน และมีต้นทุนต่ำคุณสมบัติของอุปกรณ์ขึ้นรูปทองม้วนที่ประดิษฐ์ขึ้น ทำมาจากแสตนเลส ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว และ 1.5 นิ้ว จากผลการศึกษาพบว่า สามารถสร้างอุปกรณ์ขึ้นรูปทองม้วนมีต้นทุนที่ต่ำและมีประสิทธิภาพของระบบการทำงานเร็วกว่าการม้วนด้วยมือ สามารถม้วนทองม้วนได้คุณภาพมาตรฐานเท่าเทียมกันทุกชิ้น ถูกสุขอนามัย รวมถึงลดการปนเปื้อนจากมือ

คุณลักษณะ / ประโยชน์

อุปกรณ์ม้วนทองม้วนทำจากสแตนเลสไม่เป็นสนิม มีลักษณะเป็นครึ่งวงกลมมีด้ามจับทำให้ม้วนทองม้วนได้ง่ายและรวดเร็วสามารถสไลย์ทองม้วนออกมาได้ง่าย เพิ่มปริมาณผลผลิตได้เร็วขึ้นในเวลาที่เท่ากัน
1.ทำขนมทองม้วนได้ง่ายและรวดเร็ว
2.เพิ่มปริมาณผลผลิตได้เร็วขึ้นในเวลาที่เท่ากัน

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก