ร้อยลายปัก เครื่องประดับชนเผ่า

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ณัฐระดา รัตนสิงห์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง ดวงสมร สง่างามพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว อรทัย ตาคำพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว รุ่งนภา มณีจันทร์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว จรรยพร ชื่นชมพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ธวัลฉัตร สุเที่ยงปวส.
2นางสาว พีรยา วิจิตต์ปวส.
3นางสาว กุลกันยา กาญจนโอภาปวส.
4นางสาว น้ำฝน ไม่มีชื่อสกุลปวส.
5นางสาว สุวิมล มงคลประดับดาวปวส.

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

เครื่องแต่งกายและลวดลายผ้าปักของกลุ่มชาติพันธุ์ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นงาน ศิลปหัตถกรรมที่มีความงามและคุณค่าสะท้อนภูมิปัญญาท้องถิ่น ปัจจุบัน เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นอันมากโดยเฉพาะลวดลายผ้าปัก เนื่องจากวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไป มีการถ่ายทอดสู่เยาวชนรุ่นใหม่ที่ให้ความสนใจน้อยมาก ทำให้การปักผ้าแก่เยาวชนน้อยลงและลวดลายผ้าปักถูกลดคุณค่า เหลือแต่ลวดลายง่ายๆ ขณะเดียวกันได้ผ้าปักจากด้วยจักรอุตสาหกรรมเข้ามาแทนที่การปักด้วยมือ นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี จึงได้คิดหาวิธีในการนำวิถีลวดลายผ้าปักของกลุ่มชาติพันธุ เหล่านี้มาพัฒนาและสามารถสร้างประโยชน์ได้จริงเน้นเอกลักษณ์ที่มีอยู่และสามารถนำไปเป็นเครื่องประดับ เครื่องแต่งกาย ที่นำสมัยได้

คุณลักษณะ / ประโยชน์

คุณลักษณะ เป็นเครื่องประดับอาภรณ์สตรีที่นำสมัย เช่น แหวน กำไล เข็มกลัด สร้อยข้อมือ สร้อยคอ เข้าได้กับยุคปัจจุบัน เน้นเอกลักษณ์ท้องถิ่น ธรรมชาติของดอกไม้ประจำเมืองแม่ฮ่องสอน ตัวผ้าที่ใช้ปัก จะเคลือบด้วยน้ำยานาโนเพิ่มมุลค่าให้กับสินค้าและการเก็บรักษา ทำความสะอาด มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
1. ใช้เป็นเครื่องประดับอาภรณ์ที่นำสมัย
2. เป็นสินค้าโอท็อปของชาวจังหวัดแม่อ่องสอน
3. ทำให้นักเรียน นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้ในกระบวนการคิดค้น ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเป็นสินค้าเข้าสู่เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก