เครื่องขัดเหล็กจากหินเจียรไฟฟ้า

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วีรยุทธ ภุมรินทร์อุตสาหกรรม
2นาย เอกวุฒิ คำสุวรรณอุตสาหกรรม
3นาย สราวุธ สายวงค์ตาอุตสาหกรรม
4นางสาว ผุสดี วงษ์ธัญญะสามัญ
5นาย ชัยณรงค์ เกิดช้ำอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย จักรกฤษณ์ พรมขำปวส.

วิทยาลัยเทคนิคสองแคว

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

เครื่องขัดเหล็กจากหินเจียรไฟฟ้าที่สร้างขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อลดเวลาในการขัดเหล็ก และสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ขัดเหล็ก โดยการนำหลักการของเครื่องบดมุมเหล็ก ผู้จัดทำได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับ สายพานขัด ลูกกลิ้ง หินเจียรไฟฟ้า เป็นแนวทางในการสร้างเครื่องขัดเหล็กจากหินเจียรไฟฟ้า ผลดำเนินการสร้างเครื่องขัดเหล็กจากหินเจียรไฟฟ้า มีประสิทธิภาพดังนี้ เพื่อลระยะเวลาในการขัดเหล็ก และสร้างความปลอดภัย ในการสร้างเครื่องขัดเหล็กจากหินเจียรไฟฟ้า มีขั้นตอนทั้งหมด 4 ส่วนด้วยกัน คือ โครงสร้างฐานรับ สายพานขัด หินเจียรไฟฟ้า ลูกกลิ้ง ซึ่งสามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ตลอดจนผู้จัดทำสามารถบูรณาการความรู้ ทักษะในรายวิชาต่างๆ ที่ได้ศึกษาในสาขาวิชาช่างกลโรงงาน เพื่อนำมาสร้างสรรค์และพัฒนาวัตกรรมใหม่ ๆ

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ขัดเหล็กให้เงาและเรียบเนียน
เพื่อลดระยะเวลาในการขัด
1 เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ตามคุณวุฒิวิชาชีพ
2 พัฒนานวัตกรรมใหม่สู่การพัฒนาอาชีพในอนาคต
3 เพื่อการขัดเหล็กให้เรียบเงาและเนียน
4 เพื่อลดระยะเวลาในการขัด

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-