ขนมเปี๊ยะถั่วทองมะไฟจีน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว กัญญานัฐ เหล่าอาภากุลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2นางสาว ณัฐรุจา ธนาฟูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3นาง กฤตพร อดิศรศุภพงษ์คหกรรม
4นาย กิตติพงษ์ เขื่อนคงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ณัฐณิชา บุญมาปวส.
2นางสาว ดา ใจปิงปวส.
3นางสาว เกศรินทร์ ปุ่มสันเทียะปวส.
4นางสาว ศุภากร แก้วอาจปวส.
5นาย อวิรุทธิ์ คำปินปวส.
6นาย เมย์ธีร์ โพธิวังปวส.

วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ขนมเปี๊ยะ เป็นขนมที่มักใช้ประกอบในเทศกาลขนมไหว้พระจันทร์ของชาวจีน ซึ่งความหมายของขนมเปี๊ยะในเทศกาลนี้คือ เป็นขนมแห่งความศิริมงคล สื่อถึงความปรารถนาดีระหว่างผู้รับกับผู้ให้ พร้อมทั้งยังเป็นขนมที่แสดงถึงความสามัคคีกัน เพราะเทศกาลไหว้พระจันทร์ ชาวจีนส่วนใหญ่มักอยู่พร้อมหน้ากันทั้งครอบครัว เพื่อชมพระจันทร์พร้อมทั้งกินขนมเปี๊ยะไปด้วย และ มะไฟจีนเป็นไม้พื้นเมืองมักปลูกในทางตอนใต้ของจีนและเวียดนาม มีผู้นำมาปลูกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายประเทศรวมทั้งในอินเดีย ศรีลังกา ออสเตรเลีย สหรัฐ รับประทานผลสุก เนื้อใช้ทำแยมหรือพาย ผลดิบเปรี้ยวใช้ทำเยลลี่ ไวน์ ผลดิบตากแห้งและรากเป็นยารักษาหลอดลมอักเสบ ใบต้มเคี่ยวกับน้ำใช้สระผม แก้รังแคและรักษาสีผมชาวจีนกล่าวว่าผลตากแห้งหรือเชื่อมแห้งสามารถใช้รับประทานแก้หวัด แก้ไอ หรือแก้พิษร้อน ใบสามารถนำไปทำยาขจัดรังแค และรักษาสีผมให้ดำสนิทได้ มะไฟจีนสามารถนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพได้

คุณลักษณะ / ประโยชน์

นำประโยชน์ของมะไฟจีนมาเป็นส่วนประกอบสำคัญในการทำขนมเปี๊ยะ
ได้ศึกษากระบวนการผลิตขนมเปี๊ยะถั่วทองมะไฟจีนนำไปทำเป็นอาชีพเสริม และผลิตภัณฑ์ที่ความแปลกใหม่โดยใช้ผลผลิตท้องถิ่นที่มีอยู่มาพัฒนาและนำไปสู่สากล

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก