ตู้ฟักไข่ไก่อัตโนมัติ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วีรยุทธ ภุมรินทร์อุตสาหกรรม
2นาย เอกวุฒิ คำสุวรรณอุตสาหกรรม
3นาย สราวุธ สายวงค์ตาอุตสาหกรรม
4นาย ชัยณรงค์ เกิดช้ำอุตสาหกรรม
5นางสาว ผุสดี วงษ์ธัญญะสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วิศรุต จรชื่นปวช.
2นาย ประเนตร กลิ่นหอมปวช.
3นาย ธนัท มูลสาลีปวช.
4นาย ภานุวัฒน์ พรมทุ่งปวช.
5นาย ธนวัฒน์ ศรีธนูปวช.
6นาย บดินทร์ สิงห์ศกปวช.
7นาย ชุติมันต์ ตั้งใจปวส.
8นาย พงศธร สุตินกาศปวส.
9นาย ธัชชัย พลาพลปวส.
10นาย จักรกฤษณ์ เขียวขำปวส.

วิทยาลัยเทคนิคสองแคว

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างตู้ฟักไข่ไก่อัตโนมัติ ซึ่งสามารถพลิก-กลับไปได้ด้วยตัวเองและยังสามารถ ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นต่างๆ ควบคุมการทำงานด้วยบอร์คไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO R3 และทำงานร่วมกับ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์รุ่น DHT22 มีมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับขนาด 220V 50Hz ความเร็วรอบ 2.5 รอบต่อนาที สำหรับทำหน้าที่กลับไข่และมีพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ตรวจจับตำแหน่งเพื่อให้มอเตอร์หยุดการทำงาน สำหรับการสร้างความชื้นจะใช้อุปกรณ์สร้างความชื้นแบบอัลตร้าโซนิค และใช้อุปกรณ์ฮีตเตอร์แบบอินฟราเรคในการสร้างความร้อนภายในเครื่องฟักไข่ไก่ อัตโนมัติ โดยตู้ฟักไข่ไก่อัตโนมัติ นี้สามารถฟักไข่ไก่ได้ไม่เกิน 24 ฟอง

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ตู้ฟักไข่ไก่อัตโนมัติ ใช้เวลาในการฟักไข่ไก่น้อยกว่าการฟักไข่ไก่ด้วยแม่ไก่และสามารถควบคุมอุณหภูมิในการฟักของไข่ไก่ได้ดี
1. ช่วยลดปัญหาในการฟักไข่ไก่ไม่เป็นตัว
2. ช่วยลดเวลาในการฟักไขไก่
3. นำความรู้ที่ได้สู่การพัฒนาอาชีพในอนาคต

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก