ตู้ฟักไข่ไก่อัตโนมัติ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วีรยุทธ ภุมรินทร์อุตสาหกรรม
2นาย เอกวุฒิ คำสุวรรณอุตสาหกรรม
3นาย สราวุธ สายวงค์ตาอุตสาหกรรม
4นาย ชัยณรงค์ เกิดช้ำอุตสาหกรรม
5นางสาว ผุสดี วงษ์ธัญญะสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ชุติมันต์ ตั้งใจปวส.
2นาย พงศธร สุตินกาศปวส.

วิทยาลัยเทคนิคสองแคว

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างตู้ฟักไข่ไก่อัตโนมัติ ซึ่งสามารถพลิก-กลับไปได้ด้วยตัวเองและยังสามารถ ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นต่างๆ ควบคุมการทำงานด้วยบอร์คไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO R3 และทำงานร่วมกับ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์รุ่น DHT22 มีมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับขนาด 220V 50Hz ความเร็วรอบ 2.5 รอบต่อนาที สำหรับทำหน้าที่กลับไข่และมีพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ตรวจจับตำแหน่งเพื่อให้มอเตอร์หยุดการทำงาน สำหรับการสร้างความชื้นจะใช้อุปกรณ์สร้างความชื้นแบบอัลตร้าโซนิค และใช้อุปกรณ์ฮีตเตอร์แบบอินฟราเรคในการสร้างความร้อนภายในเครื่องฟักไข่ไก่ อัตโนมัติ โดยตู้ฟักไข่ไก่อัตโนมัติ นี้สามารถฟักไข่ไก่ได้ไม่เกิน 24 ฟอง

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ตู้ฟักไข่ไก่อัตโนมัติ ใช้เวลาในการฟักไข่ไก่น้อยกว่าการฟักไข่ไก่ด้วยแม่ไก่และสามารถควบคุมอุณหภูมิในการฟักของไข่ไก่ได้ดี
1. ช่วยลดปัญหาในการฟักไข่ไก่ไม่เป็นตัว
2. ช่วยลดเวลาในการฟักไขไก่
3. นำความรู้ที่ได้สู่การพัฒนาอาชีพในอนาคต

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-