เครื่องปอกเปลือกมะพร้าว

วิทยาลัยเทคนิคสองแคว

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

เครื่องปอกเปลือกมะพร้าวที่สร้างขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องปอกเปลือกลูกมะพร้าว โดยการนำหลักการของ เครื่องบดเอนกประสงค์ คณะผู้จัดทำได้ศึกษาเกี่ยวกับ สายพานส่งกำลัง มอเตอร์ไฟฟ้า เพลา เฟือง โซ่ สเตอร์ พูลเล่ย์ เป็นแนวทางในการสร้างเครื่องปอกเปลือกมะพร้าว และเพื่อเพื่อศึกษาความ พึงพอใจของเครื่องปอกเปลือกลูกมะพร้าว ผลการดำเนินการสร้างเครื่องปอกเปลือกมะพร้าว มีประสิทธิดังนี้ เพื่อลดระยะเวลาการปอกเปลือกมะพร้าวและสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ปอกมะพร้าวมากที่สุด ในการสร้าง เครื่องปอกมะพร้าวนั้นมีส่วนประกอบสำคัญ 6 ส่วน คือ โครงชุดใบมีด สายพาน มอเตอร์ไฟฟ้า เพลา สวิตซ์ เฟือง ซึ่งสามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

คุณลักษณะ / ประโยชน์

การปอกเปลือกลูกมะพร้าวด้วยมือทำให้ช้าต่อการปอกเปลือกลูกมะพร้าว และใช้มีดหรือง้าวในการปอกลูกมะพร้าวนั้นอาจทำให้เกิดอันตรายได้ เช่น มีดอาจพลาดโดนนิ้วมืออาจทำให้เกิดแผลได้หรืออาจทำให้นิ้วมือขาดต้องเข้าโรงพยาบาลเสียเงินค่ารักษาพยาบาล ด้วยเหตุผลนี้จึงได้มีแนวคิดการสร้างออกแบบ และพัฒนาเครื่องปอกลูกมะพร้าวขึ้นมาแทนการใช้มีดแบบธรรมดา เพื่อช่วยในการปอกเปลือกลูกมะพร้าวให้สะดวกและรวดเร็วกว่าการปอกเปลือกมะพร้าวแบบธรรมดา เพื่อช่วยในการปอกเปลือกลูกมะพร้าวให้สะดวกและรวดเร็ว กว่าการปอกเปลือกมะพร้าวแบบธรรมดาที่ชาวบ้านใช้ปอกเปลือกลูกมะพร้าว เครื่องปอกเปลือกลูกมะพร้าวที่พัฒนาขึ้นจะเป็นเครื่องมือช่วยทุ่นแรงในการปอกเปลือกลูกมะพร้าวได้เป็นอย่างดี และช่วยให้ประหยัดเวลาในการปอกเปลือกลูกมะพร้าว
สามารถปอกเปลือกลูกมะพร้าวได้ด้วยเวลาที่รวดเร็ว
เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการปอกเปลือกลูกมะพร้าว

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วีรยุทธ ภุมรินทร์อุตสาหกรรม
2นาย เอกวุฒิ คำสุวรรณอุตสาหกรรม
3นาย สราวุธ สายวงค์ตาอุตสาหกรรม
4นาย ชัยณรงค์ เกิดช้ำอุตสาหกรรม
5นาย อนุสรณ์ รวมทรัพย์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ชปนต ศรีปานปวส.
2นาย ภาณุพัฒน์ กัตติกมาสปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-