เตาประหยัดพลังงาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วีรยุทธ ภุมรินทร์อุตสาหกรรม
2นางสาว ผุสดี วงษ์ธัญญะสามัญ
3นาย เอกวุฒิ คำสุวรรณอุตสาหกรรม
4นาย ฉลาด ปิ่นสกุลอุตสาหกรรม
5นาย ชัยณรงค์ เกิดช้ำอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธีรพงศ์ สระทองแซวปวส.
2นาย พรม โพธิ์วัดปวส.

วิทยาลัยเทคนิคสองแคว

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

ผลการทดลองการใช้งานเตาประหยัดพลังงานและเตาที่ใช้ในการเรียนการสอนโดยผู้ทดลองจำนวน 3 คน จำนวนการทดลอง 3 ครั้งโดยเผาหัวแร้งใช้เวลา 5 นาทีผลปรากฏว่า เตาประหยัดพลังงานใช้ปริมาณแก๊สเฉลี่ยอยู่ที่ 0.3 Kg และเตาที่ใช่ในการเรียนการสอนใช้ปริมาณแก๊สเฉลี่ยอยู่ที่ 0.8 Kg ซึ่งจะเห็นว่าเตาประหยัดพลังงานใช้แก๊สเผาหัวแร้งน้อยกว่า 0.5 Kg ซึ่งประหยัดกว่าเตาที่ใช้ในการเรียนการสอน

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เพื่อบัดกรีอ่อนโลหะแผ่น และประกอบอาหาร
1 เตาประหยัดพลังงานสามารถไปใช้ในการเรียนการสอน ในรายวิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นหรือใช้ในการประกอบอาหารได้
2 เตาประหยัดพลังงานสามารถลดปริมาณการใช้ก๊าซ LPG
3 เตาประหยัดพลังงานลดค่าใช้จ่ายในการซื้อก๊าซ LPG

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-