เครื่องเก็บสายน้ำหยด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุทัศน์ โพดารามอุตสาหกรรม
2นาย ปริวัตร บุญรอดอุตสาหกรรม
3นาย เมธี เสาร์แก้วสามัญ
4นาย บุญเรือง ศรีแก้วพันธุ์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธนกิจ สุขโตปวส.
2นาย สัญญา ชัยวรรณปวส.

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

เครื่องเก็บสายน้ำหยดสร้างขึ้นมาเพื่อเปรียบเทียบระยะเวลาการเก็บสายน้ำหยดด้วยเครื่องเก็บสายน้ำหยดและแรงคนผลปรากฏว่าเครื่องเก็บสายน้ำหยดใช้เวลาในการเก็บสายน้ำหยดน้อยกว่าการเก็บสายน้ำหยดด้วยการใช้แรงคน ไป 13.34 นาทีเครื่องเก็บสายน้ำสามารถเก็บสายได้โดยที่สายไม่พับหรือเสียหายได้และจากการหาประสิทธิภาพของเครื่องเก็บสายน้ำหยดพบว่ามีประสิทธิภาพตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้และจากการประเมินความพึงพอใจของ เกษตรกรไร่ข้าวโพดที่ใช้สายน้ำหยด

คุณลักษณะ / ประโยชน์

1. สามารถลดเวลาในการเก็บสายน้ำหยดได้
2. สามารถอำนวยความสะดวกในการเก็บสายน้ำหยดได้
1.ลดเวลาในการทำงาน
2.สามารถทำงานคนเดียวได้

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-