จานรองแก้วรักษ์โลก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว จิรพร ยิ้มแย้มพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย สุวิทย์ เดือนดาวเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3นางสาว ดวงนภา ใยบัวคหกรรม
4นางสาว ดุษฎี ถิ่นสุขเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนการเรียนการสอน

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว รัดกมล การินตาปวช.
2นางสาว ชนิภรณ์ เดชบุญปวช.
3นางสาว รัตนาภรณ์ กิริยาปวช.
4นาย ธวัชชัย สกุลอ๊อตปวช.

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันพบว่าการใช้ประโยชน์จากมะพร้าว จะใช้เพียงส่วนที่เป็นน้ำและเนื้อที่ได้จากผลของมะพร้าว เท่านั้น ดังนั้นการวิจัยนี้ต้องการศึกษาแนวทางการ เพื่อแก้ปัญหาผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะนำเอาส่วนที่เหลือใช้ได้แก่ ขุยมะพร้าว และใยมะพร้าว ประยุกต์โดยนำขุยและใยมะพร้าวมาทำจานรองแก้ว ทั้งยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และลดจำนวนขยะที่เกิดจาก พลาสติกและกระดาษ รวมทั้งเป็นการนำวัสดุเหลือใช้ มาเพิ่มมูลค่า สามารถช่วยลดปริมาณของวัสดุเหลือใช้ที่เกิดจากมะพร้าวได้อีกด้วยและเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เหมาะสำหรับคนในยุคสมัยนี้ ที่ไม่มีเวลาในการปลูกต้นไม้และไม่มีเวลารดน้ำ แต่สิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้สามารถตอบโจทย์ชีวิตคนในยุค 4.0 ได้เป็นอย่างดี

คุณลักษณะ / ประโยชน์

คุณลักษณะ : สามารถใช้เป็นที่เพาะเมล็ดพันธุ์พืชได้
คุณสมบัติผลงาน : จานรองแก้วเอนกประสงค์เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการนำขุยมะพร้าวซึ่งมีคุณสมบัตในการดูดซึมน้ำได้ดีและยังสามารถใช้เพาะปลูกพันธุ์พืชได้ดี จึงนำขุยมะพร้าวมาทำการวิจัย โดยนำแก้วน้ำซึ่งใช้ดื่มในแต่ละวันมาทดลองใช้ อาศัยหยดน้ำที่เกาะตัวแก้วน้ำไหลลงสู่จานรองแก้ว ทำให้เมล็ดพันธุ์พืชได้รับน้ำและงอกออกมา และเมื่อโตเต็มที่สามารถนำไปปลูกในกระถางหรือปลูกในแปลงผักได้โดยไม่ต้องแยกต้นออกเพราะขุยมะพร้าวสมารถย่อยสละได้เองตามธรรมชาติ
1. สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการลดภาวะโลกร้อน
2. จานรองแก้วรักษ์โลก เมื่อใช้งานแล้วสามารถเปลี่ยนเป็นที่เพราะเมล็ดพันธุ์พืชได้
3. นำวัสดุเหลือใช้ให้กลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้ง

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-