อุปกรณ์พัฒนาความจำ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

จากการที่ผู้จัดทำอุปกรณ์พัฒนาความจำ ได้ลงพื้นที่และศึกษาปัญหาของโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ พบปัญหาว่า นักเรียนมีปัญหาสมาธิสั้นและมีการแก้ไขปัญหาโดยวิธีต่างๆ เช่น การตรวจการได้ยินและตรวจสายตา การกำหนดกฎระเบียบที่ชัดเจน และการให้นักเรียนเล่นกีฬา  ดังนั้น อุปกรณ์พัฒนาความจำ เป็นอุปกรณ์ที่ฝึกความจำสำหรับเด็กที่มีอายุ 10-12 ปีเป็นอุปกรณ์ที่มุ่งเน้นพัฒนาการต่อความจำของเด็กที่จัดทำขึ้นเพื่อให้เด็กมีการสังเกต มีทักษะความจำ และฝึกการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความจำ

คุณลักษณะ / ประโยชน์

อุปกรณ์พัฒนาความจำ ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีและเปลี่ยนแปลงศักยภาพของพฤติกรรมอย่างถาวร อันเป็นผลมาจากการทดลองใช้ และสามารถนำมาใช้ในการเรียนรู้ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ การมีสมาธิและความจำ เป็นการสร้างเสริมทักษะความจำให้กับเด็กปฐมวัยได้ดียิ่งขึ้น จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ทำให้ ผู้จัดทำพัฒนาอุปกรณ์พัฒนาความจำ เพื่อให้เด็กที่มีอายุ 10-12 ปี มีสมาธิและทักษะความจำจะส่งผลต่อทักษะการรับรู้ได้ดี
อุปกรณ์พัฒนาความจำ เป็นอุปกรณ์ที่ฝึกความจำสำหรับเด็กที่มีอายุ 10-12 ปีเป็นอุปกรณ์ที่มุ่งเน้นพัฒนาการต่อความจำของเด็กที่จัดทำขึ้นเพื่อให้เด็กมีการสังเกต มีทักษะความจำ และฝึกการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความจำ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย จาตุรนต์ กิตติกมลพันธุ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง สุนันทา พุฒโตพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย วัชรชัย ขำพงศ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ทัศนีย์ ทั่งรอดปวช.
2นางสาว วรินทร เสือเกิดปวช.
3นางสาว ธิดารัตน์ ขุนคงปวช.
4นางสาว กฤติมา แก้วแสนปวช.
5นางสาว หทัยชนก อารีเอื้อปวช.
6นางสาว สุพัตรา ยาธรรมปวช.
7นางสาว สุวิภา ยาธรรมปวช.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก