ระบบรดน้ำต้นไม้อัจฉริยะ

วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms)

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ ชื่อโครงการ : ระบบรดน้ำต้นไม้อัจฉริยะ ผู้พัฒนา : นายภูบดี กัลยามิตร,นายนพรัตน์ ทะมะละ,สมมนัส พ้นทุกข์ อาจารย์ที่ปรึกษา : นายรัชชานนท์ เหล็กคำ ระบบรดน้ำต้นไม้อัจฉะริยะนี้ นี้มีจุดประสงค์จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาภาคการเกษตร ให้มีความทันสมัย ตามนโยบายของประเทศ 4.0 ผู้พัฒนาจึงได้นำระบบ IOT มีประยุกต์ใช้ในภาคการเกษตร

คุณลักษณะ / ประโยชน์

สามารถควบคุมการรดน้ำต้นไม้ ด้วยระบบเซ็นเซอร์วัดความชื้อในดิน และควมคุมโดยใช้ระบบอินเตอร์เน็ต
1. ได้รับระบบรดน้ำต้นไม้อัจฉริยะ
2. เป็นอุปกรณืที่สามารถนำไปต่อยอดเพื่อเป็นอุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. ได้พัฒนาภาคการเกษตรให้ใช้ระบบ IOT ในการควบคุบระบบน้ำ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย รัชชานนท์ เหล็กคำอุตสาหกรรม
2นาย ชยากร กิมประสิทธิ์อุตสาหกรรม
3ว่าที่ ร.ต. นเรศ ทองเกิดอุตสาหกรรม
4นาย ณัฐพล สุขเมืองอุตสาหกรรม
5นาย ชวลิต รักษาริกรณ์เกษตรกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ภูบดี กลัยาณมิตรปวส.
2นาย นพรัตน์ ทะมละปวส.
3นาย สมมนัส พ้นทุกข์ปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก