เครื่องล้างแอร์แบบพกพา

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ปัจจุบันเครื่องปรับอากาศเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายและการใช้งานนั้นจะต้องมีการทำความสะอาดหรือล้างแอร์ ในการล้างนั้นจะต้องใช้อุปกรณ์หลายอย่างซึ้งยุ่งยากดังนั้นเราจึงคิดวิธีลดอุปกรณ์ในการล้างเป็นอุปกรณ์ชิ้นเดี่ยวซึ้งง่ายต่อการจัดเก็บง่ายต่อการล้าง สะดวกในการใช้งาน

คุณลักษณะ / ประโยชน์

1.เพื่ออำนวยความสะดวกในการล้างแอร์
2.เพื่อลดการใช้อุปกรณ์ในการใช้งาน
3.เพื่อสดวกต่อการขนย้าย
วิธีลดอุปกรณ์ในการล้างเป็นอุปกรณ์ชิ้นเดี่ยวซึ้งง่ายต่อการจัดเก็บง่ายต่อการล้าง สะดวกในการใช้งาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ฤทธิกรณ์ เขื่อนเป็กอุตสาหกรรม
2นาย ณรงค์ชัย บุญเทพอุตสาหกรรม
3นางสาว ศิรินทิพย์ โสภาอุตสาหกรรม
4นาย ปฏิภาณ ขำทับทิมอุตสาหกรรม
5นาย ณัฐพล อุปถัมภอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ภูบดินทร์ อาวาทย์ปวช.
2นาย พิสุทธิ์ แซ่ย่างปวช.
3นาย ขวัญชัย ดีน้อยปวช.
4นาย ธีรพงศ์ แสนเมืองปวช.
5นาย พิชัยยุทธ มะลิซ้อนปวช.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก