รถขุดเจาะระบบไฮดรอลิกส์

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ปัจจุบันแรงงานในภาคการเกษตรค่อนข้างที่จะหายากทำให้ต้องเสียเวลาการเพาะปลูกมีการลงทุนในการผลิตสูง ผู้ประดิษฐ์มีแนวคิดที่จะสร้าง รถขุดเจาะระบไฮดรอลิกส์ เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนลดแรงงานที่จะเพาะปลูก โดยรถขุดเจาะระบบ ไฮดรอลิกส์สามารถขับเคลื่อนและขุดเจาะด้วยระบบเดียว สามารถเปลี่ยนดอกสว่านได้หลากหลายขนาดนอกจากนี้สามารถขุดเจาะได้ลึกประมาณ 20 เซนติเมตร

คุณลักษณะ / ประโยชน์

1.ใช้เครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนเป็นต้นกำลัง
2.ใช้ระบบไฮดรอลิกส์ในการขับเคลื่อนเดินหน้าและถอยหลัง
3.ใช้ระบบไฮดรอลิกส์ในการขับการหมุนของมอเตอร์และดอกสว่าน
4.ปรับระดับสูงต่ำของดอกสว่านได้
1.ใช้ในการประกอบอาชีพทางการเพาะปลูกทางการเกษตร
2.ใช้จัดจำหน่ายเชิงพาณิช

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สิทธิพร จองป้ออุตสาหกรรม
2นาย ประภาส หนูเมืองอุตสาหกรรม
3นาย ประมินทร์ สารสุธรรมอุตสาหกรรม
4นางสาว ฉันทนา บุญจริงพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว รัชนีวรรณ สุกจันทร์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย น้องพู คำเมืองดีปวช.
2นาย ต้า ตาคำปวส.
3นาย วายุ ลาดปะละปวส.
4นาย วิเชียร เจริญโชครัตนปวส.
5นาย ธนภัทร พรมมาปวส.
6นาย พัชรพฤกษ์ อยู่ดีปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก