กระเป๋าสตรีจากกก

วิทยาลัยเทคนิคตาก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

การพัฒนากระเป๋าสตรีจากกก ให้มีความสวยงาม มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น เพื่อเป็นการนำเสนอแนวทางการพัฒนาในแง่ของการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งเป็นแนวทางประการหนึ่งที่จะสร้างความเจริญแก่ชุมชน โดยการผลิตหรือจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ มีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตนเองที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น แลกเปลี่ยนความรู้เพื่อกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น จุดขายที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายไปทั่วประเทศ เพื่อเป็นการสืบทอดและรักษาศิลปะงานหัตถกรรมไว้ให้ชนรุ่นหลังได้รู้จักรูปแบบกระเป๋าสตรีจากกก

คุณลักษณะ / ประโยชน์

1กระเป๋าสตรีจากก ลายกกเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน ลวดลายกระเป๋าสร้างความโดเด่น สีเป็นเอกลักษณ์ วัตถุต่างๆมาจากในท้องถิ่นชุมชนหนองนกปีกกา
2.ด้านการนำกก ที่ได้มาประยุกต์ใช้ผลิตเป็นกระเป๋าสตรี เป็นที่ต้องการ มีความนิยมของกลุ่มผู้บริโภค มีประโยชน์ใช้สอยและเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์
เพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ณัฐวัฒน์ ศิริพันธุ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง มานิศา เปรมสัยสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัชพัฒน์ พรมคำปวส.
2นางสาว ธารทิพย์ ใจสอนปวส.
3นาย พิษณุพงษ์ แซ่กือปวส.
4นาย อรอนงค์ นรารติพรหมปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก