สเปยกันยุงจากกัญชาแมว

วิทยาลัยเทคนิคตาก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

การเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับสมุนไพรไล่ยุงจากกัญชาแมว เพื่อให้สามารถรูปแบบเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถไล่ยุงได้และสามารถแข่งขันทางด้านทางด้านการค้าได้ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่สามารถนำไปผลิตได้จริง อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมและสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ ระดับ 3-4 ดาว ซึ่งเป็นการสร้างฐานข้อมูลสำหรับชุมชนหรือหน่วยงานที่ต้องการผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อนำมาสู่การแข่งขันในระดับสากลได้

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ต้นกัญชาแมว ที่มีศักยภาพนำมาใช้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ไล่ยุงและแมลงต่างๆ มีคุณสมบัติเฉพาะของสารสมุนไพรไล่ยุง พร้อมทั้งได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบในเชิงคุณภาพ ผลงานที่ช่วยสนับสนุนส่งเสริมการใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรไทย สเปย์สมุนไพรจากต้นกัญชาแมวยัง เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีความปลอดภัยสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นที่ต้องการของผู้ใช้
ใช้ไล่ยุง ปราศจากสารเคมี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง มานิศา เปรมสัยสามัญ
2นาย ณัฐวัฒน์ ศิริพันธุ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว สาธินี นิ่มมั่งปวส.
2นางสาว อัมราภรณ์ ภูมมาลักษ์ปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก