Bling Bling stick

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ1.เพื่อพัฒนาสครับ (Bling Bling Stick) ให้ใช้งานได้สะดวก สบายมากยิ่งขึ้น2.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์สครับสติ๊ก (Bling Bling Stick) กลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นประชาชนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ปวช.3 สาขาการท่องเที่ยว ที่มีความต้องการในการทดลองใช้สครับทำความสะอาดใบหน้า เลือกแบบเจาะจง จำนวน 10 คน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูล เชิงปริมาณโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป EXCELผลการวิจัยพบว่าผลิตภัณฑ์สครับสติ๊กได้มีส่วนผสมของน้ำมันมะพร้าวและว่านหางจระเข้กำจัดสิ่งสกปรกบนใบหน้าเกิดความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้อยู่ในระดับมาก ( = 4.09)

คุณลักษณะ / ประโยชน์

1) ขจัดสิ่งสกปรกมลพิษที่เกิดจากฝุ่นควัน
2) ลดการเกิดของสิว รอยแดงจากสิว
3) ลดความมัน
4) มีความชุ่มชื้นของผิวหลังจากใช้สติ๊กสครับ
1.สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในชีวิตจริง หรือหารายได้ระหว่างเรียน
2.สะดวก สบาย และง่ายต่อการจัดเก็บ
3.รักษาและบำรุงผิวหน้าได้จริง
4.มีราคาถูกและใช้งานได้จริง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว กมลพรรณ คำมีอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2นางสาว ศรัญญา หงษ์แพงอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อนุชา มงคลแก้วปวช.
2นางสาว ภัทรษมน สว่างผลปวช.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก