ล้ออะไหล่ช่วยชีพ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย คมสัน จันทมาสอุตสาหกรรม
2นาย สุเมธ ทองสุขดีสามัญ
3นาย สุระ สายสุรินทร์อุตสาหกรรม
4นาย สุทัศน์ โพดารามอุตสาหกรรม
5นาง พรเนตร กระจายสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กนกพร ชัยดีปวช.
2นางสาว กิจศิญา สายชมจันทร์ปวช.
3นาย อมรเทพ อยู่คงปวส.
4นาย พีรวิชญ์ พันเขียวปวส.
5นาย อภิรักษ์ เรื่อนเย็นปวส.
6นาย ณัฐพล ทรัพย์บำรุงปวส.
7นาย วิจารณ์ จันทร์ประสาทปวส.
8นาย ธีรภัทร พัทวีปวส.
9นาย จักรกฤษณ์ สินยวงปวส.
10นาย ธีรพงศ์ อ่วมบังศรีปวส.

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

เนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวน อาจจะเกิดภัยธรรมชาติบ่อยครั้ง ฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วม จึงนึกถึงล้ออะไหล่รถยนต์ทีมีติดรถทุกคัน ทีมีประโยชน์แค่ ยางรั่ว ยางแตก จึงสร้างสิ่งประดิษฐ์นี้ขึ้นมาพัฒนาแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ล้ออะไหล่ช่วยชีวิตให้มีคุณภาพอุปกรณ์ล้ออะไหล่ช่วยชีวิต มีไว้เวลาฉุกเฉินเวลา เช่น น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วม จึงได้คิดค้นล้ออะไหล่ช่วยชีวิตและรถทุกรุ่นต้องมีล้ออะไหล่ประหยัดเวลา

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ใช้ในการติดตั้งล้ออะไหล่เพื่อช่วยชีพสร้างความปลอดภัยและประหยัดเวลาถอดประกอบได้ง่าย ในการปฏิบัติงาน ช่วยชีวิต
ช่วยชีวิตบนน้ำหรือติดตั้งอุปกรณ์ล้ออะไหล่ช่วยชีวิตที่สามารถลอยน้ำได้เพื่อควบคุมการทำงานสามารถรับน้ำหนักได้ไม่
เกิน 100 กิโลกรัม สร้างความปลอดภัยและประหยัดเวลาในการปฏิบัติงาน

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก