สเปรย์หอมกลิ่นสมุนไพรลดแบคทีเรีย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และทดลองการสร้างกลิ่น 2) ทดลองสมุนไพรในการยับยั้งแบคทีเรียที่ทำในรูปแบบสเปร์ย3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้สเปรย์หอมสมุนไพรลดแบคทีเรีย (Herbal Spray Reduces Bacteria) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย นักเรียนในระดับประศนียบัตรชั้นปี3 ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ที่อยู่ เลขที่ 9 ถนนแปดวา ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ใช้แผ่นกรองหน้ากากอนามัยร่วมกับหน้ากากอนามัย ซึ่งได้มาโดยวิธีการเจาะจง จำนวน17คน

คุณลักษณะ / ประโยชน์

1.ช่วยป้องกันเเละยับยั่งเเบคทีเรีย
2.ขณะสวมใสสามารถให้ได้สะดวก
1. เพื่อช่วยในการป้องกันและการยับยั้งแบคทีเรียในอากาศด้วยการใช้สเปรย์ ที่มีส่วนประกอบของสมุนไพรไทย
2. เพื่อลดความอึดอัดในการสวมใสหน้ากากอนามัย
3. เพื่อสร้างรายได้จากสมุนไพรและสามารถประกอบอาชีพได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว กมลพรรณ คำมีอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2นางสาว ศรัญญา หงษ์แพงอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ธาราทิพย์ จันคำอ้ายปวช.
2นางสาว สุรีรัชช์ วงศ์ดีปวช.
3นางสาว วริษา ชนะแสบงปวช.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก