แชมพูสมุนไพร 2 in 1

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อสร้างสรรค์ให้แชมพูมีรูปแบบที่ทันสมัย 2) เพื่อผลิตแชมพูที่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติให้ตรงต่อความต้องการของตลาด 3) เพื่อศึกษาวิธีการทำแชมพูที่ทำจากสมุนไพรธรรมชาติ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยประชาชนในหมู่บ้านหมู่ที่ 7 ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งได้มาโดยวิธีการเชิญชวนผู้ที่มีความต้องการในการทดลองใช้แชมพูสมุนไพรธรรมชาติ 2 In 1(Natural shampoo two in one)

คุณลักษณะ / ประโยชน์

แก้อาการคันหนังศีรษะได้เป็นอย่างดี ช่วยให้ผมดกดำเงางามมีน้ำหนักและป้องกันผมหงอกก่อนวัย
สะดวกสบายง่ายต่อการพกพา ประหยัดพื้นที่ในกระเป๋า ใช้งานง่าย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว กมลพรรณ คำมีอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2นางสาว ศรัญญา หงษ์แพงอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กุลธิดา เอกาปวช.
2นางสาว สุทธิรัตน์ เครือเมืองปวช.
3นางสาว นัทธมน รอดเส็งปวช.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก