เครื่องพ่นละอองน้ำเพื่อลดปริมาณฝุ่น pm2.5 บริเวณอาคารและที่พักอาศัยผ่านระบบแอพพลิเคชัน

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms)

บทคัดย่อ

นวัตกรรม เครื่องพ่นละอองน้ำเพื่อลดปริมาณฝุ่น PM 2.5 ในอาคารและที่พักอาศัยผ่านระบบแอพลิเคชัน เป็นนวัตกรรมที่ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยปรับสภาพความสมดุลในอากาศที่มีปริมาณของค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐาน ซึ่งในช่วงของฤดูหนาวและฤดูร้อนแต่ละปี จะพบว่าปัญหาฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ได้ส่งผลกระทบทางด้านสุขภาพและการใช้ชีวิตประจำวัน หลักการทำงานของเครื่องคือการพ่นละอองน้ำให้ไปจับเกาะฝุ่นละออง ไม่ให้เกิดการล่องลอยในอากาศ

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เครื่องพ่นละอองน้ำเพื่อลดปริมาณฝุ่น PM 2.5 ในอาคารและที่พักอาศัยผ่านระบบแอพลิเคชัน เป็นนวัตกรรมที่สามารถติดตั้งเข้ากับระบบจ่ายน้ำ หรือการวางท่อรอบ ๆ บริเวณที่พักอาศัย อาคารบ้านเรือน สามารถควบคุมการทำงานได้ผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไร้สายได้ เป็นนวัตกรรมที่ตอบสนองการแก้ไขปัญหามลภาวะในอากาศ
1 ได้เครื่องพ่นละอองน้ำเพื่อลดปริมาณฝุ่น PM2.5 บริเวณอาคารและที่พักอาศัยผ่านระบบแอพลิเคชัน ปรับสมดุลของสภาพอากาศในบริเวณอาคารและที่พักอาศัย
2 ลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 บริเวณอาคารและที่พักอาศัย
3 ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมสู่การพาณิชย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1ว่าที่ ร.ต. ธีรยุทธ หมื่นระย้าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2นาย ทำนุรัฐ ฤกษ์ปฐมวงศ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3นาย ยศกร วิศรุตพงศ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4นางสาว จรรยาศิริ บุญมาลาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5นางสาว ศรีวรรณ นิธิในเกียรติสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สมบูรณ์ ปุณยาภรณ์ปวช.
2นางสาว เจนจิรา ฐิติภาคินปวส.
3นาย ทิศติ ไม่ชื่อสกุลปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก