แพลตฟอร์มบริหารจัดการร้านอาหารแบบออนไลน์

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation)

บทคัดย่อ

ดำเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านอาหารแบบออนไลน์ เพื่อใช้ในร้านอาหารที่ทำงานแบบแมนนวลด้วยวิธีการแบบเดิมๆ ที่ต้องใช้พนักงานบริการ เป้นผุ้รับรายการอาหาร เป็นสื่อการกลางในการประสานงานกับฝ่ายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้นเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน การสั่งอาหาร การชำระเงิน การจัดเก็บฐานข้อมูล การออกบิลและสรุปรายงานต่าง จึงมีการพัฒนาระบบให้ทันสมัย รวดเร็ว

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ลดค่าใช้จ่ายภายในร้าน เช่น ค่าพนักงาน ทางร้านไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์ ใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน ก็สามารถสร้างบัญชีร้านค้า
1. สั่งอาหารได้ทันที รวดเร็ว โดยไม่รต้องรอพนักงาน
2. บันทึกรายการสั่งซื้อ เมนูรายการ
3. ประหยัดกระดาษ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วัลลภ ปั้นเพ็งพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว อุไร เจติยวรรณพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย มานพ ฉิมมาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว ปาริชาต ดอนเมืองพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย จิรพงษ์ ประวันนาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย จิรณัฐ จันทรมาลัยปวช.
2นาย ณัฐภาส เฟื่องพงษ์พิมลปวช.
3นาย ธีรพัทธ์ นาคเกษมปวช.
4นางสาว นันทิยา ปิตแสงปวช.
5นาย ณัฐเกียรติ เจริญพันธ์ชัยปวช.
6นาย ศรนรินทร์ สิริสุวลักษณ์ปวช.
7นาย ธนวัฒน์ ยอดนิลปวส.
8นางสาว ภิญญดา พันสาวะนัดปวส.
9นาย พันธกานต์ ส้มฉุนปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-