น้ำพริกเผาจิ้งหรีด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว วิมลพร โพธิ์จันทร์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย กิติพงษ์ ไชยทิงพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย มารุต สังข์อุไรอุตสาหกรรม
4นาง รัตนา สอนอ่อนพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธนากร ปล้องไหมปวช.
2นาย ปฏิญญา ปฤษณาปวช.
3นาย สุชาติ ยิ่งยงปวช.
4นางสาว กมลวรรณ รัตนเสถียรปวช.
5นาย พงศกร แซ่เตียปวช.
6นางสาว เบญจมารณ์ ภาระศรีปวช.
7นาย พงศธร ทองปลั่งปวส.
8นางสาว กฤษณา คำแสนปวส.
9นาย ภวัต มาสู่สุขปวส.
10นาย ทศวรรษ โคหาจักรปวส.

วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

น้ำพริกเป็นอาหารประจำชาติไทย ทำให้มีรสชาติในการรับประทานมากขึ้น ทั้งยังทานกับอะไรก็อร่อย หากทานน้ำพริกกับผักจะได้รับโปรตีนในปริมาณที่น้อย ส่วนจิ้งหรีดเป็นแมลงที่ได้รับการยอมรับว่ามีโปรตีนสูงมากเมื่อเทียบกับเนื้อสัตว์ใหญ่ รวมถึงในจังหวัดอุตรดิตถ์มีผู้เลี้ยงจิ้งหรีดจำนวนมากบางช่วงมีภาวะจิ้งหรีดขายไม่ออก ทำให้เกิดความคิดที่จะนำอาหารประจำครัวมารวมกับจิ้งหรีด เพื่อเวลารับประทานแล้วจะได้รับโปรตีนเพิ่มขึ้น ทั้งยังช่วยผู้เลี้ยงจิ้งหรีดในสามารถขายจิ้งหรีดได้อีกด้วย

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เป็นน้ำพริกมีโปรตีนที่ได้จากจิ้งหรีดสามารถดูดซึมได้เร็วกว่าโปรตีนตัวอื่น ช่วยเหลือผู้เลี้ยงจิ้งหรีดที่ประสบปัญหาขายจิ้งหรีดไม่ได้
การแปรรูปจิ้งหรีดให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงจิ้งหรีดในชุมชน และเป็นต้นแบบในการพัฒนาเชิงพานิชย์

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก