รถเข็นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ ( ทางการเดิน )

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ประชา กัลปนารถอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว เสาวลักษณ์ บุญเผือกปวช.
2นาย ชิษณุพงษ์ บุญรังษีปวส.
3นาย ชโนดม อินชันปวส.

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ( พชอ.)เป็นกลไกการขับเคลื่อนการทำงานแบบบูรณาการจากหลายภาคส่วนที่มีส่วนร่วม ทางคณะผู้จัดทำโครงการรถเข็นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ ( ทางการเดิน)ได้ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายโดย สาธารณะสุขจังหวัดอุตรดิตถ์สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส. ) องค์การบริหารบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์และวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ได้จัดทำโครงการรถเข็นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ( ทางการเดิน ) เพื่อส่งเสริมการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีต่อผู้สูงอายุและผู้พิการ ( ทางการเดิน )ให้ใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขไม่เป็นภาระต่อผู้ดูแลและครอบครัว

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เป็นรถเข็นที่สามารถเคลื่อนที่โดยอาศัยพลังงานไฟฟ้าขับเคลื่อนมอเตอร์ขนาด24โวล70แอมป์ ทั้งยังสามารถชาร์ทไฟจากเครื่องชาร์ทไฟและชาร์ทไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์มีขนาดที่กระทัดรัดใช้งานง่ายมีสัญญาณไฟแสงสว่างและไฟสัญญา
ณเลี้ยวซ้ายขวาไฟท้ายมีช่องสามารถใช้ความเร็วไม่เกิน
40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยรับน้ำหนักได้150กิโลกรัม
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุหรือผู้พิการ(ทางการเดิน)ให้ใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขไม่
เป็นภาระต่อผู้ดูแลและครอบครัว
ใช้เป็นพาหนะเคลื่อนที่เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ( ทางการเดิน ) เพื่อส่งเสริมการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีต่อผู้สูงอายุและผู้พิการ ( ทางการเดิน )ให้ใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขไม่เป็นภาระต่อผู้ดูแลและครอบครัว

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-