รถเข็นพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ ( ทางการเดิน )

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ประชา กัลปนารถอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ธารารัตน์ ทายาปวช.
2นาย นันธวัช ปรีชัยวัฒนปวส.
3นาย อุดมศักดิ์ เกตุพุ่มปวส.
4นาย อุดมศักดิ์ เกตุพุ่มปวส.

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

รถเข็นพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ ( ทางการเดิน )การขับเคลื่อนการทำงานแบบบูรณาการจากหลายภาคส่วนที่มีส่วนร่วมทางคณะผู้จัดทำโครงการรถเข็นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ ( ทางการเดิน)ได้ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายโดย สาธารณะสุขจังหวัดอุตรดิตถ์สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส. ) องค์การบริหารบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์และวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ได้จัดทำโครงการรถเข็นพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ ( ทางการเดิน ) เพื่อส่งเสริมการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีต่อผู้สูงอายุและผู้พิการ ( ทางการเดิน )ให้ใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขไม่เป็นภาระต่อผู้ดูแลและครอบครัว

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เป็นรถเข็นที่สามารถเคลื่อนที่โดยอาศัยพลังงานไฟฟ้าขับเคลื่อนมอเตอร์ขนาด24โวล70แอมป์ ทั้งยังสามารถชาร์ทไฟจากเครื่องชาร์ทไฟและชาร์ทไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์มีขนาดที่กระทัดรัดใช้งานง่ายมีสัญญาณไฟแสงสว่างและไฟสัญญา
ณเลี้ยวซ้ายขวาไฟท้ายมีช่องสามารถใช้ความเร็วไม่เกิน40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยรับน้ำหนักได้150กิโลกรัม
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุหรือผู้พิการ(ทางการเดิน)ให้ใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขไม่
เป็นภาระต่อผู้ดูแลและครอบครัว
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุหรือผู้พิการ(ทางการเดิน)ให้ใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขไม่
เป็นภาระต่อผู้ดูแลและครอบครัวโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทั้งยังสามารถชาร์ทไฟจากเครื่องชาร์ทไฟ

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก