แท่นตัดรางเดินสายไฟฟ้าแบบพกพา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย จักรวี สมศักดิ์ตระกูลอุตสาหกรรม
2นาย สุทธิธีร์ จาตุพรประเสริฐพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย อดิศร ฐิติธรรมรัตน์อุตสาหกรรม
4นาย ชาญชัย จรัสศรีอุตสาหกรรม
5นาย อนุสรณ์ ไสยรัตน์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ตอง วงค์ศาปวส.
2นาย ชนากร ยี่ลังกาปวส.
3นาย สิชล วุ่นนะปวส.

วิทยาลัยการอาชีพฝาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ในงานต่อเติมระบบไฟฟ้าช่างส่วนใหญ่นิยมใช้วิธีการเดินสายไฟฟ้าในรางเดินสายไฟฟ้าเนื่องจากมีความสะดวก และสวยงาม แต่การจะตัดรางเดินสายไฟฟ้าให้สามารถเข้าฉาก เข้ามุม ตามเหลี่ยม มุม ของผนัง หรือเพดานให้สวยงามนั้นต้องอาศัยเครื่องมือที่ดี ความประณีต และประสบการณ์จึงจะสามารถติดตั้งรางเดินสายไฟฟ้าให้สวยงามได้ ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะสร้างแท่นตัดรางเดินสายไฟฟ้าแบบพกพา (Portable electric cable rail bending platform) โดยการใช้มอเตอร์ความเร็วสูงขนาดเล็กมาดัดแปลงใส่แผ่นตัดขนาด 4 นิ้ว และสร้างแท่นตัดที่สามารถปรับองศาตัวจับชิ้นงานได้ ทำออกมาในรูปแบบกล่องเครื่องมือขนาดเล็กที่สามารถพกพาได้อย่างสะดวก

คุณลักษณะ / ประโยชน์

การออกแบบ แท่นตัดรางเดินสายไฟฟ้าแบบพกพา (Portable electric cable rail bending platform) โดยการใช้มอเตอร์ความเร็วสูงขนาดเล็กมาดัดแปลงใส่แผ่นตัดขนาด 4 นิ้ว และสร้างแท่นตัดที่สามารถปรับองศาตัวจับชิ้นงานได้ ทำออกมาในรูปแบบกล่องเครื่องมือขนาดเล็กที่สามารถพกพาได้อย่างสะดวก
1. ช่วยอำนวยความสะดวกในการตัดรางเดินสายไฟฟ้า
2. ประหยัดเวลาในการตัดรางเดินสายไฟฟ้า

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก