ผลิตภัณฑ์ฟอกอากาศ ป้องกันฝุ่น PM 2.5และต้านเชื้อแบคทีเรีย จากผ้าใยไผ่เคลือบสารสกัดจากต้นเปล้าใหญ่

วิทยาลัยการอาชีพลอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

ปัญหาหมอกควันในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยเป็นปัญหาสำคัญ เนื่องจากส่งผลกระทบกับความเป็นอยู่ของประชาชน ได้แก่ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน หายใจ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมของทุกปี บริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนจะต้องเผชิญปัญหาสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าอย่างหนัก พบค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ผู้วิจัยจึงสนใจในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฟอกอากาศป้องกันฝุ่น PM 2.5 จากผ้าใยไผ่เคลือบสารสกัดจากต้นเปล้าใหญ่ที่มีความปลอดภัยต่อสุขภาพโดยไม่มีสารเคมีซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกายของมนุษย์และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

คุณลักษณะ / ประโยชน์

1. ต้านทานเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา ไม้ไผ่เจริญเติบโตตามธรรมชาติโดยไม่มีการใช้ยาปราบศัตรูพืชและอนุภาคนาโนของถ่านไม้ไผ่ยังคมคุณสมบัติตามธรรมชาติในการต้านเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา ช่วยยับยั้งแบคทีเรียและระงับกลิ่น ไม่ทำให้ระคายเคืองต่อผิวหนัง
2.ต้นเปล้าใหญ่ เป็นสมุนไพรพื้นบ้าน จากภูมิปัญญาชาวบ้านที่เราควรอนุรักษ์ รักษาประโยชน์ สืบทอดให้คนรุ่นหลัง
1.ฟอกอากาศบริสุทธิ์ และป้องกันฝุ่น PM 2.5 พร้อมทั้งต้านเชื้อแบคทีเรีย
2. มีความปลอดภัยต่อสุขภาพโดยไม่มีสารเคมีซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกายของมนุษย์
3.ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง พิมลณัฐ กิ่งจำปาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว ชนินทร์พร ปัญญาดีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย ธีรุตม์ปกรณ์ นาทธีรนันท์อุตสาหกรรม
4นาย คมกริช มะโนมูลอุตสาหกรรม
5นางสาว สินีนุช หมื่นอาสาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว พัทธนันท์ นามทองปวช.
2นางสาว ธรภรณ์ ดีโอดปวช.
3นาย อรทัย สีเข้มปวช.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก-