ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

ในชีวิตประจำวัน เราจะเห็นชุมชนบ้านเมืองของเราปัจจุบันนั้นผู้คนส่วนใหญ่มักจะเผ่า ดอกหญ้าริมทาง ใบตาลที่แห้งแล้ว เปลือกข้าวโพด ข้าวดีด เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อม เพราะวัสดุพวกนี้ใช้เวลานานสมควรกว่าจะย่อยสลายได้ การเผ่าจึงเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ จึงก่อให้เกิดมลพิษ เกิดแก็ส และภาวะโลกร้อน กลุ่มของข้าเจ้าจึงได้คิดค้นที่จะนำวัสดุ พวกนี้มาทำให้เกิดประโยชน์ โดยนำมาทำช่อดอกไม้

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ดอกไม้ที่ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ
1. เป็นแหล่งให้ความรู้ใหม่ แก่ผู้สนใจการประดิษฐ์ดอกไม้
2. รู้จักนำสิ่งของรอบตัวที่ไม่ใช้แล้วมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์
3. สามารถทำให้เกิดรายได้เสริมได้
4. เป็นของตกแต่งบ้าน ตกแต่งโต๊ะรับประทานอาหาร เป็นของขวัญที่ระลึกได้
5. ได้ผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติใช้ให้เกิดประโยชน์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ทัศนีย์ สังข์เมืองพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว สุภาพันธ์ เชื้อหนองโปร่งพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง พรเนตร กระจายสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ดวงกมล เขตขามปวส.
2นางสาว ศิรประภา เพ็งรุ่งปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก