เครื่องล้างตลับลูกปืน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย คณิต ศิริมาเมืองอุตสาหกรรม
2นาย นันทวุฒิ ศรีสงวนอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศิวนาถ พรนราพัชรกุลปวช.
2นาย ไพศาล -ปวช.
3นาย วีรวุฒ ไพศาลนิรันดร์กาลปวช.

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

การจัดทำโครงการเครื่องล้างตลับลูกปืนชนิดเม็ดเรียวมีวัถุประสงค์ดังนี้ 1.เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องล้างลูกปืน 2.เพื่อลดการสัมผัสน้ำมันโดยตรง ซึ่งอาจก่อให้เกิดมะเร็งผิวหนัง 3.เพิ่อลดระยะเวลาในการล้างลูกปืน 4.เพื่อลดปริมาณน้ำมันที่ใช้ล้างลูกปืน การจัดทำโดครงการครั้งนี้ คณะผู้จัดทำ ได้ทำการสร้างเครื่องล้างลูกปืนนี้ขึ้นเพราะปัจจุบันการล้างลูกปืนแบบปกติ ต้องใช้มือสัมผัสกับน้ำมันโดยตรง และในการล้างลูกปืนต้องเสียเวลาในการล้างอย่างมาก คณะผู้จัดทำจึงเลงเห็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมา คณะผู้จัดทำจึงคิดรสร้างเครื่องล้างลูกปืนนี้ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น โดยกำหนดแบบสอบถามความพึ่งพอใจได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจเครื่องล้างตลับลูกปืนชนิดเม็ดเรียว ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและแนวทางพัฒนา

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เครื่องล้างตลับลูกปืนชนิดเม็ดเรียว
-ลดการสัมผัสน้ำมันโดยตรง ซึ่งอาจก่อให้เกิดมะเร็งผิวหนัง
-ลดระยะเวลาในการล้างลูกปืน
-ลดปริมาณน้ำมันที่ใช้ล้างลูกปืน
ล้างตลับลูกปืนชนิดเม็ดเรียว
-ลดการสัมผัสน้ำมันโดยตรง ซึ่งอาจก่อให้เกิดมะเร็งผิวหนัง
-ลดระยะเวลาในการล้างลูกปืน
-ลดปริมาณน้ำมันที่ใช้ล้างลูกปืน

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก