ถนิมพิมพาภรณ์ ถิ่นล้านนา

วิทยาลัยการอาชีพฝาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนาตามวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งประดิษฐ์ด้านงานหัตถศิลป์จากกระป๋องอะลูมิเนียม โดยจัดทำเป็นชุดเครื่องถนิมพิมพาภรณ์ แบบฉบับล้านนา โดยศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อชุดเครื่อง ถนิมพิมพาภรณ์ และอนุรักษ์ สืบสาน ต่อยอด งานหัตถศิลป์พื้นเมือง (ล้านนา) โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือผู้บริโภคที่นำผลงาน ด้านหัตถศิลป์จากกระป๋องอะลูมิเนียม ไปใช้จำนวน 50 คนโดยการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า โดยระดับความพึงพอใจมากที่สุด

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ชุดเครื่องถนิมพิมพาภรณ์ เป็นเครื่องทรงของไทยที่ได้รับการยกย่องว่ามีความสวยงาม และประณีต เป็นหนึ่งในงานช่างทองหลวง ชั้นเลิศของแผ่นดิน โดยชิ้นงานนี้มีความคงทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ เก็บรักษาไว้ได้นาน ลดต้นทุนการผลิต และได้เผยแพร่สู่ชุมชมเพื่อเพิ่มรายได้แก่ผู้ว่างงาน
1. ผู้ประดิษฐ์ได้ทราบวิธีผลิตงานหัตถศิลป์ ถนิมพิมพาภรณ์ (เครื่องประดับ) จากกระป๋องอะลูมิเนียม
2. วิทยาลัยการอาชีพฝาง และชุมชนสามารถนำเศษกระป๋องเหลือใช้มาเพิ่มมูลค่า
3. ผู้บริโภคมีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์ ถนิมพิมพาภรณ์ (เครื่องประดับ)
4. ผู้ประดิษฐ์สามารถอนุรักษ์ สืบสาน ต่อยอด งานหัตถศิลป์พื้นเมือง (ล้านนา) และเผยแพร่การทำงานหัตถศิลป์ ถนิมพิมพาภรณ์ (เครื่องประดับ) แก่ชุมชนและผู้สนใจ
5. เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ในชุมชนที่สามรถต่อยอด และสร้างรายได้ในเชิงพาณิชย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วัชรพงศ์ กันป้องสามัญ
2นางสาว รุ่งนภา ขาวสะอาดสามัญ
3นางสาว สุทธิลักษณ์ ธรรมใจสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว จินตนา อื่นแก้วปวช.
2นางสาว ดาว ปู่กลมปวช.
3นางสาว คำจิ่ง ลุงจ๋ามปวช.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก