พัดลมอัจฉริยะ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เกียรติพรหม ฟังเพราะอุตสาหกรรม
2นางสาว วิดารัตน์ ดีแล้วอุตสาหกรรม
3นางสาว ณัฐภรณ์ อ่อนพรหมอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อริสา คุ้มเผ่าปวช.
2นาย ณัฐพล สิทธิกันปวช.
3นาย ธีระพัทธ์ บุญทวงศ์ปวช.
4นาย ชัยมงคล วงศ์ฝั้นปวช.
5นางสาว รวิพร โชติกวิรัชกิจปวช.

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างพัดลมอัจฉริยะ และ เพื่อหาประสิทธิภาพของพัดลมอัจฉริยะ กลุ่มตัวอย่างคือประชากร จำนวน10 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิเคราะห์แบบสอบถาม พบว่าพัดลมอัจฉริยะ ที่สร้างขึ้นมา มีประโยชน์ในการใช้งานอยู่ในระดับมากที่สุดตามด้วยคุ้มค่ากับกับราคาต้นทุนการผลิตอยู่ในระดับมาก และประสิทธิภาพในการทำงานอยู่ในระดับมากและผลการทดลอง พบว่า การนำพัดลมอัจฉริยะ ไปใช้งานจริงข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการครั้งต่อไป ควรพัฒนาในตัวเครื่อง ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้สามารถรองรับห้องที่มีขนาดใหญ่ขึ้น

คุณลักษณะ / ประโยชน์

อำนวยความสะดวกในการใช้งาน สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น
ช่วยอำนวยความสดวกและพัฒนาคุณภาพชีวิต

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก