รถสามล้อไฟฟ้า/โซล่าเซลเคลื่อนย้ายวีลแชร์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ถาวร อินทะชัยอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ปฏิวัติ นวลตาปวช.
2นาย เกรียงศักดิ์ แสงจันทร์ปวส.

วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

งานวิจัย นี้ได้ทำการศึกษาจากแนวคิดที่จะสร้างและพัฒนา ออกแบบอุปการณ์ทางไฟฟ้าและโครงสร้างเปนพิเศษ โดยประยุกต์ใช้อุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลาย วัสดุที่นำมาใช้ หาได้ง่าย ไม่ยุ่งยากจนเกินไป ราคาประหยัด เกิดความลงตัวมากที่สุด โดยวิเคราะห์ปัญหาของวีลแชร์ หากผู้พิการมีความต้องการที่จะเดินทางทั้งไปและกลับ ในระยะไกล ผู้พิการต้องออกแรงและใช้กำลังแขนอย่างต่อเนื่องเกิดความอ่อนหล้าของกล้ามเนื้อ คณะผู้จัดทำจึงนำระบบการขับเคลื่อนของมอเตอร์ไฟฟ้ามาเป็นต้นกำลังในการขับเคลื่อนรถไฟฟ้าช่วยผู้พิการนั่งวีลแชร์ในการเดินทาง ทำให้การใช้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เป็นรถสามล้อไฟฟ้าขนาดที่พอเหมาะกับรถวีลแชร์ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า โดยมีพลังจากแบตเตอรี่ ใช้เคลื่อย้ายรถวีลแชร์ ไปพร้อมๆกับคนนั่งรถวีลแชร์
1. คนพิการนั่งวีลแชร์ สามารถช่วยเหลือตนเองในการเดินทาง ได้ไกลขึ้น
2. คนพิการนั่งวีลแชร์มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการเดินทาง
3. สามารถพัฒนาในเชิงพาณิชย์ได้

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก