รถกวาดใบไม้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วิรุฬห์ งอยแพงอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย จรัส รักภูแสนปวช.
2นาย อภิวัฒน์ แสนเสนปวช.
3นาย ฐิติพงศ์ แซ่ด่านปวช.

วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

ในการวิจัยจัดสร้างรถเข็นกวาดใบไม้ในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยการจัดเก็บใบไม้ที่หล่นอยู่ตามพื้นทั้ง ถุงพลาสติก เศษโลหะ ที่ตกหล่นอยู่ตามพื้นทั่วไปโดยปกติแล้วการเก็บขยะที่กล่ามาข้างต้นนี้ จะนิยมใช้ การกวาดพื้นเสียเป็นส่วนใหญ่ แต่ในเนื้อที่ที่มีบริเวณกว้างและขยะเป็นจำนวนมากนั้นต้องใช้แรงงานคนในการ กวาดพื้นจำนวนมากและใช้ระยะเวลาในการกวาดค่อนข้างมากและรวมไปถึงฝุ่นละอองที่มาจากการกวาดพื้น จากสภาพปัญหาดังกล่าวคณะผู้จัดทำจึงคิด รถเข็นเก็บขยะ นี้ขึ้นมาเพื่อให้การจัดเก็บขยะ ถุงพลาสติก ใบไม้ และเศษโลหะ เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย รวมไปถึงลดเวลาในการทำ ความสะอาด เพื่อจะได้ใช้เวลาที่เหลือในการดูแลความสะอาดในพื้นที่อื่นต่อไป

คุณลักษณะ / ประโยชน์

1. เพื่อออกแบบและสร้างรถเข็นกวาดใบไม้
2. เพื่อหาทดสอบและหาประสิทธิภาพของรถเข็นกวาดใบไม้
1. นักเรียนร่วมกับครูที่ปรึกษาได้ใช้ทักษะกระบวนการวิจัย และสภาพปัญหาจากท้องถิ่นมาร่วมคิด
ออกแบบ วิเคราะห์จัดสร้างรถเข็นกวาดใบไม้ จำนวน 1 เครื่อง
2. นักเรียนได้รับความรู้ประสบการณ์จริงในการสร้างรถเข็นกวาดใบไม้

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก