เครื่องสับหญ้าพลังงานแสงอาทิตย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สัตยา ยิ้มยวนอุตสาหกรรม
2นาย อิทธิเดช ไทยดำรงค์อุตสาหกรรม
3นาย วุฒิชัย ใจมูลอุตสาหกรรม
4นาย จตุพงศ์ โสธะทงอุตสาหกรรม
5นาย นัฐพงศ์ ศีลพรอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย จุลจักร สัตถาพันธ์ปวช.
2นาย พรพนาสรรค์ ทองเครือปวส.

วิทยาลัยเทคนิคตาก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงวัว มีวิธีการที่จะหันมาลดต้นทุนการผลิตอาหารให้วัว โดยการหาพืชและพลังงานสะอาด เพื่อลดต้นทุนของอาหารที่ใช้ในการเลี้ยง จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เข้ามาแก้ไขปัญหานี้ จำเป็นต้องแสวงหากำไรสูงสุด เพื่อเป็นผลตอบแทนต่อการทำงาน ฉะนั้นการมีโซล่าเซลล์ใช้ในพื้นที่จะทำให้อุปกรณ์นั้นๆทำงานได้เป็นเอกเทศมากขึ้น ไม่จำเป็นต้องอยู่ในพื้นที่ที่ไฟฟ้าเข้าถึงแบบสมัยก่อนการเกษตรส่วนมากจะยังอยู่ในแปลงทดลอง หรือฟาร์มเล็กๆที่ตั้งใจจะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆให้ได้ประโยชน์สูงสุดโซล่าเซลล์จึงกลายเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ด้านพลังงานพื้นฐานของชุมชนเป็นอย่างดี ซึ่งในระดับโลกเองโซล่าเซลล์ก็มีบทบาทในการช่วยเกษตรกรมาแล้ว

คุณลักษณะ / ประโยชน์

สามารถนำไปสับหญ้าจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้โดยไม่ต้องลากสายไฟฟ้า สามารถใช้งานได้ดีโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ห่างไกล ขาดแคลนแหล่งพลังงาน ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงหรือไฟฟ้าขาดความเสถียร สามารถชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ได้ด้วยตัวเอง เพิ่มระยะเวลาการทำงานให้นานขึ้น เป็นพลังงานสะอาด เหมาะสมกับคนในชุมชน
สามารถนำไปสับหญ้าจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้โดยไม่ต้องลากสายไฟฟ้า สามารถใช้งานได้ดีโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ห่างไกล ขาดแคลนแหล่งพลังงาน ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงหรือไฟฟ้าขาดความเสถียร สามารถชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ได้ด้วยตัวเอง เพิ่มระยะเวลาการทำงานให้นานขึ้น เป็นพลังงานสะอาด เหมาะสมกับคนในชุมชน

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก