ผลิตภัณฑ์ตะกร้า กระเป๋าคุณหญิงจากวัสดุท้องถิ่น

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตผลิตภัณฑ์ตะกร้า กระเป๋าคุณหญิงจากวัสดุท้องถิ่น อนุรักษ์สืบสานงานหัตถศิลป์ให้อยู่คู่สังคมและศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยคือบุคลากรทางการศึกษา วิทยา ลัยเทคนิคศรีสะเกษ และชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ คือค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ จำนวน 30 คน ความพึงพอใจข้อประโยชน์ของการใช้สอยตะกร้าและกระเป๋าที่ประดิษฐ์จากวัสดุท้องถิ่นมากที่สุดค่าเฉลี่ย 4.85 รองลงมาคือข้อการนำวัสดุเหลือใช้มาสานตะกร้า กระเป๋าที่มีความแตกต่างด้วยวัสดุอื่น ๆ ค่าเฉลี่ย 4.65 และน้อยสุดด้านความสวยงามค่าเฉลี่ย 4.15

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ผลิตภัณฑ์ตะกร้า กระเป๋าคุณหญิง ประณีต ถักลายมงกุฎหัวใจเส้นเล็ก ถักลายดอกปิป เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
1. ได้ผลิตภัณฑ์จักสานตะกร้า กระเป๋า และนักเรียน นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
2. ได้ผลิตภัณฑ์จักสานที่ผลิตจากวัสดุทางธรรมชาติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดขยะจากพลาสติก
3.นักเรียนนักศึกษาได้พัฒนากระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์เกิดการเรียนรู้พัฒนาทักษะการประดิษฐ์งานหัตถศิลป์
เชิงพาณิชย์ก้าวสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว บุณณดา คำเสียงพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว พิมพ์พัชชา แก้วมหาวงศ์สามัญ
3นาง สุมนต์พร อมตะไพบูลย์สามัญ
4นาง นพวรรณ สาธุการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5นางสาว ปราณี รองสุพรรณ์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ทิพย์สวรรค์ สุริหะปวช.
2นางสาว จิรพร เพชรินทร์ปวช.
3นางสาว นริตา แสงลอยปวช.
4นางสาว สิรีธร สุขแซวปวส.
5นาย วิบูลย์ แซ่ฟุ้งปวส.
6นางสาว อภิญญา ประทุมรัตน์ปวส.
7นาย อุ้มบุญ ศรีสุลัยปวส.
8นาย ศิริลักษณ์ รัตนิลปวส.
9นางสาว ภาวินี สุขเกษมปวส.
10นางสาว สุธิดา บุติพันดาปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-